החלטות מועצת מקרקעי ישראל - נובמבר 2016

החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר משה כחלון בשבוע שעבר

​​​*כל ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי שר האוצר

המועצה החליטה להצמיד את מפת אזורי העדיפות למגורים לזו של משרד הבינוי והשיכון בשינויים קלים 

לאחר שביוני השנה אישרה הממשלה את מפת אזורי העדיפות בתחום הסבסוד בהוצאות הפיתוח, עדכנה מועצת מקרקעי ישראל את מפת אזורי העדיפות למגורים למתן הנחות בקרקע, והצמידה אותה לקריטריונים ולדירוג העדיפות של משב"ש בשינויים קלים המפורטים בהחלטה.
כתוצאה מהשינוי השתנה מעמדם של מספר ישובים כאשר ישובים שנפגעו במעמדם יוכלו להמשיך ולהינות ממעמדם כיום עד לסוף שנת 2016.

בנוסף אישרה המועצה הצמדת עסקות התעסוקה במשבצות של ישובים חקלאיים למפת העדיפות למגורים ולא למפת העדיפות של משרד הכלכלה (חוק עידוד השקעות הון בתעשייה) כפי שהיה נהוג עד כה.

המועצה קבעה הוראות מעבר להחלת החלטה שבוטלה בנושא הקניית בעלות בקרקע, במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל קבעה הוראות מעבר לפיהן חוכרים שעומדים בקריטריונים – יחולו עליהם  כללי החלטה 1370, הנוגעת להקניית בעלות על הנכס שלהם, אשר בוטלה בישיבתה הקודמת של המועצה . בין היתר, מדובר על חוכרים שהסדירו תשלום להקניית בעלות לפני מועד זה, או הגישו בקשה להקניית בעלות כולל כל המסמכים הנדרשים, או אשר נשלחה להם הודעה בה הוצע להם לרכוש בעלות ללא תמורה – כל זאת לפני המועד הקובע.

בישיבתה מיום 5.9.16  החליטה מועצת מקרקעי ישראל על ביטול החלטה 1370 והקפאתה, עד לקבלת החלטה חדשה בנושא.  המועצה החליטה כי עד לקבלת החלטה חדשה יחולו כללי החלטה קודמת שמספרה 1185 .

הדיון התקיים בין השאר  בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בעניין החלטה שהתקבלה בחודש יולי 2014 שעניינה הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל, ואשר טענה שיש בהחלטה פגיעה בעקרונות כללים של צדק חלוקתי  נערכה חוות דעת כלכלית  במטרה להציג אומדנים של אובדן הכנסה הכולל מול שווי ההטבה לחוכרים  ובעקבותיה התקיים דיון במועצה .

בדיון הנוכחי  אישרה המועצה  מועד קובע  29.8.16  שחוכרים שעומדים בקריטריונים – יחולו עליהם   כללי החלטת 1370 . בין היתר מדובר על חוכרים שהסדירו תשלום להקניית בעלות לפני מועד זה, או הגישו בקשה להקניית בעלות כולל כל המסמכים הנדרשים, או אשר נשלחה להם הודעה בה הוצע להם לרכוש בעלות ללא תמורה – כל זאת לפני המועד הקובע.

המועצה אישרה תיקונים בהחלטה על מתן הנחות בקרקע לחיילי מילואים  שמשמעותה הרחבת מעגל הזכאים 

בעקבות בירור  מול אגף כח אדם במילואים תוקנו ההגדרות לגבי הזכאים לקבל הנחות בקרקע והאישורים שעליהם להמציא לרשות מקרקעי ישראל מצה"ל  תוקנה החלטת המועצה העוסקת בנושא , עקב אי בהירות בפרשנות ההחלטה ובישומה , במטרה להרחיב את היקף הזכאים לקבל הנחות.

​דיור בהישג יד (מחיר למשתכן)

בהחלטת מועצה מספר 1465 הוחלט לאפשר הקצאה לבני מקום באזורי עדיפות לאומית, בשיעור גדול מהקבוע לאזורים שאינם נכללים במפת אזורי עדיפות לאומית וזאת מתוך רצון לתמרץ בנייה רוויה במסגרת מחיר למשתכן באזורים אלו.
המועצה אישרה מדרג בתוך קבוצת אזורי העדיפות כך שבאזורי עדיפות לאומית א' וכן בקו עימות, יעמוד שיעור יחידות הדיור שיוקצה לבני מקום על 50%, ואילו באזורי עדיפות לאומית ב', יעמוד שיעור יחידות הדיור שיוקצה לבני מקום על 32%, ללא שינוי

המועצה קבעה כללים בהקצאת קרקע למען מעונות סטודנטים

בהתאם להחלטת ממשלה, הוטל על דירה להשכיר, בשותפות עם מל"ג/ות"ת ובתיאום עם ראש מטה הדיור ואגף תקציבים במשרד האוצר, לקדם יעד תכנוני של 20,000 מיטות תוספתיות עד שנת 2020.

על מנת לעודד יישום הקמתם של מעונות סטודנטים ולסייע בהיתכנות הכלכלית של פרויקטים אלה, אישרה מועצת מקרקעי ישראל כי הפיקוח והבקרה לביצוע ההחלטה זו, לרבות ​פיקוח על דרך הקמת הבניין להשכרה לסטודנטים ומחירי השכירות לסטודנטים יבוצע על ידי דירה להשכיר החברה הממשלתית – לדיור ולהשכרה בע"מ. 

על מנת להגביר את הכדאיות הכלכלית בפרויקטים  קבעה  המועצה :

  • הקצאה של עד 50 מ"ר מבונה, לשירותי מסחר נלווים במעונות סטודנטים  תינתן בפטור ממכרז ללא תמורה.

  • הקצאה של 450 מ"ר מבונה נוספים, לשירותי מסחר נלווים  תינתן  בתשלום מופחת של 36.4%  מערך הקרקע.

  •  שיעור התשלום בגין כל מ"ר מבונה נוסף מעל 500 מ"ר יהיה 91% מערך הקרקע.

  • נקבע גובה שכר הדירה במעונות הסטודנטים באופן שבאזורים המוגדרים במדד פריפריאליות של רשויות מקומיות (אשר מפרסמת        הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

  • תינתן הנחה בגובה של 20% בממוצע משכר דירה אלטרנטיבי, בכפוף לקבלת חוות דעת של "דירה להשכיר"  הות"ת/מל"ג.

  • הקצאת קרקע למעונות סטודנטים תתאפשר לכל מוסד ללא הגבלת וותק ומספר סטודנטים ובלבד שהות"ת/מל"ג, נתנו קודם את חוות דעתם בנוגע לאיתנותו הפיננסית של  המוסד.

​המועצה קבעה כללים אחידים לעניין  העברת זכויות במקרקעין לבנייה נמוכה שהוקצתה במכרז או בהרשמה והגרלה לבעלי מאפיינים מיוחדים

המועצה אישרה  כללים אחידים לגבי העברת זכויות בבניה נמוכה שהוקצתהבפטור ממכרז או בהרשמה והגרלה או במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים.
העברת זכויות במגרשים שהוקצו בתנאים מיוחדים  תאופשר רק  רק מתום 5 שנים מסיום הבניה. זאת על מנת למנוע ספסור במגרשים אלו.
במקרים בהם יבקשו  להעביר זכויות קודם למועד זה, תתאפשר  העברת הזכויות בתשלום תוספת כמפורט בהצעה.
 הקצאת מגרש לבעל זכויות בתנאים מיוחדים תתאפשר רק פעם אחת למעט מקרים חריגים שיבואו לאישור הנהלת הרשות.

תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש תשלום דמי היתר

החלטת ממשלה 5327 מיום 13/1/13 בעניין הפחתת התלות הישראלית בנפט בתחבורה, קובעת כי יש לקדם בישראל את המעבר של התחבורה בישראל בשנים 2013 עד 2025 למקורות אנרגיה חליפיים לנפט ולאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כמקור אנרגיה לתחבורה ציבורית בישראל. לאור האמור, אישרה המועצה תיקון  המאפשר החלת  פטור מדמי היתר  לבקשות  לתוספת שימוש להנפקת גז טבעי יחול גם על מפעלי תעשייה. כל זה יחול גם במקרה של תוספת בניה בתעסוקה כאשר החכירה אינה מהוונת.

עקרונות לתשלום בגין עיסקה למכר עודפי עפר

המועצה אישרה צימצום  התמלוג, במקרים בהם הרשות גובה תמלוגים על עודפי עפר, מהנימוק שהעיסוק  בנושא מניב הכנסות מועטות וכרוך בפרוצדורה מורכבת ועתירת עבודה. כיום גובה הרשות  תמלוג מלא בגין כל עסקה מדווחת עפ"י מחירון עודפי עפר וחציבה. התמורה נקבעת כפונקציה של כמות במכפלת מחיר. בהתאם לסוג החומר (מהמחירון). העסקה נעשית בשלב ההיתר ומחייבת פנייה לממונה על המכרות לקביעת סוג החומר, הערכת מודד לכמות עפ"י ההיתר, העלאתה לדיון והחלטה בהתאם למדרג הכספי.
ההכנסות מעסקאות עודפי עפר בממוצע ב-7 השנים האחרונות הינן כ-13 מיליון ₪ בשנה. 
עסקאות בהן השטח קטן מ-10 דונם מהוות כ-87% מהפעילות וההכנסות מהן הן - 3 מיליון ₪ בשנה בממוצע.
יצוין כי יש קושי לקבוע את ההיקף המדויק, בשל אופן קליטתם במערכת.
עקב כך החליטה המועצה לצמצם את המקרים בהם הרשות גובה תמלוגים בהתאם לכללים המפורטים בהצעה. 


לפרטים נוספים: אורטל צבר דוברת וממונה על יחסי ציבור

 

gov