סיכום ישיבת מועצה 08.09.2020

המועצה אישרה מתן סיוע של רשות מקרקעי ישראל לשדרוג תשתיות בשכונות ותיקות בישובים נוספים

המועצה אישרה להרחיב תחולת ההחלטה קודמת בדבר סיוע של רשות מקרקעי ישראל בשדרוג תשתיות לשכונות שהוקמו עד לשנת 2006 גם ביישובים עירוניים שהוקמו עד ליום 31.12.1998. בהתאם לתוכנית השווקים של הרשות בשנים הקרובות, הצעה זו תאפשר שידרוג תשתיות ישנות ביישובים אלעד, בת חפר.

המועצה אישרה עדכון מפת הנחות אזורי עדיפות

המועצה אישרה שינויים בהנחות בקרקע באיזורי עדיפות לאומית.

השינוי מתייחס, בין היתר, לעדכון דירוג היישובים למתן הנחות במגורים, דירוג אליו נצמדת רשות מקרקעי ישראל גם בהקצאות למסחר, תעסוקה במשבצת ומוסדות ציבור.

מטרת השינוי היא להצמיד את דירוג המועצה למפת העדיפות הלאומית הכללית של הממשלה – החלטת ממשלה מספר 3738 מיום 15.4.18 ולדירוג משרד השיכון של היישובים במפה הכללית למתן הטבות בתחום השיכון – החלטה מספר 4302 מיום 25.11.18.

יצויין כי הצעה זו הייתה אמורה להידון במועצה כבר בינואר 2019 ואולם בשל פיזור הכנסת ומגבלות קבלת החלטות בעת ממשלת מעבר התעכב הדיון בנושא.

אימוץ הדירוג העדכני של משרד השיכון יביא לכך שמשרד הבינוי השיכון ורשות מקרקעי ישראל יעניקו את הטבות באותם יישובים מבלי ליצור מצב שהנחה הניתנת על ידי משרד אחד מממנת את התשלום למשרד האחר.

ההחלטה שהתקבלה כוללת שינויים נוספים המפורטים בנוסח שפורסם.

הקצאת קרקע ליישובים קהילתיים

לצורך יצירת מקורות הכנסה לחבר וליישוב הקהילתי הפריפריאלי, ובמטרה לחיזוק הישובים הקטנים המרוחקים ממקורות פרנסה אישרה המועצה הקצאת קרקע למטרת תעסוקה, בהיקף של עד 7 דונמים, לאגודת יישוב קהילתי, המונה עד 400 בתי אב, באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות. האגודה תתחייב בכל זמן נתון לאגד לפחות 74% מבעלי הזכויות במגרשי המגורים ביישוב.

כן אישרה המועצה לרשות מקרקעי ישראל לבצע הקצאות לשימושים חברתיים למוסדות ציבור ולרשויות מקומיות כגון מכינות קדם צבאיות. הקצאות אלו יעשו בתשלום דמי חכירה סמליים במטרה לעודד הקמתם.

ערכי קרקע ממוכנים

לצורך ייעול הליכי השומה, קידום והאצת עסקאות המבוצעות על ידי הרשות ושיפור השירות לאזרח, המועצה אישרה לרשות מקרקעי ישראל לקדם מודל ומערכת ממוחשבת לקביעת ערכי קרקע באופן ממוכן, שתתבסס על מסד הנתונים הקיים בידי הרשות, בידי רשות המסים ובידי משרדי ממשלה ומקורות מידע נוספים. בשלב ראשון, המנגנון יחול על עסקות בהן מטרת השומה היא לקבוע את שווי הקרקע לצורך קליטה ורישום במערכות הרשות, ובהמשך תיבחן הרחבת השימוש במנגנון זה לעסקאות נוספות.

דיור ציבורי

בשל החשיבות הלאומית והצורך בדיור ציבורי, המועצה אישרה שורה של החלטות המטיבות עם הדיור הציבורי, ואשר יביאו לתוספת יחידות דיור רבות לטובת הדיור הציבורי.

● המועצה אישרה להקנות למדינת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון, ללא תמורה, את הבעלות על הדירות בבנייה רוויה במגזר העירוני המיועדות לזכאי הדיור הציבורי. החלטה זו תעביר את מלוא התמורה ממכר הדירות, במקרה בו ההסכם לא מהוון, המתבצעת מעת לעת לקרן הדיור הציבורי המיועדת לרכישת מלאי דירות דיור ציבורי, בהתאם לצרכי הזכאים.

הצעה זו בנוסף תפשט את ניהול הנכסים על ידי משרד הבינוי והשיכון והחברות הממשלתיות, ואת תהליך רכישת הדירה על ידי הדייר הסוציאלי.

● המועצה אישרה להאריך בשלוש שנים נוספות את החלטתה הקודמת, לפיה, הרשות לא תגבה מאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל או מוסדותיה דמי היתר עבור שינוי ניצול בנסיבות בהן הקרקע משמשת או מיועדת לשמש כדירות דיור ציבורי כל עוד השימוש יהיה לטובת דיור ציבורי.

● המועצה אישרה לרשות מקרקעי ישראל לא לגבות מאת משרד הבינוי והשיכון דמי היתר עבור שינוי ניצול בנסיבות בהן הקרקע משמשת או מיועדת לשמש כבתי דיור גיל הזהב, כל עוד השימוש יהיה לטובת שימוש זה. יוערף כי המדינה מנהלת באמצעות משרד הבינוי והשיכון כ-80 בתי גיל זהב ברחבי הארץ.

מוסדות ציבור

על מנת להקל משמעותית על מוסדות ציבור, המועצה אישרה לרשות מקרעי ישראל לאפשר חידוש חכירה בדמי חכירה סמליים, וזאת בתנאים המפורטים בהחלטה.

מוסדות ציבור לגייס כספים וזאת על מנת לעמוד בתשלומי דמי החכירה השנתיים או דמי החכירה המהוונים הנגבים ע"י הרשות בעת חידוש החכירה או לחילופין לצמצם את הפעילות הציבורית המבוצעת על ידו. מוסד ציבורי נדרש לשלם דמי חכירה שנתיים בשיעורים של 500% ו- 600% ממכסת דמי החכירה ערב חידוש החכירה במסגרת יובל. מטרתה של החלטה זו היא להקל על מוסדות הציבור.

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת – סולארי

המועצה אישרה הארכת הוראת שעה הקבועה בהחלטתה הקודמת להקצאת קרקע למיזם משותף בתחום משבצת חקלאית, כך שתחול על תכניות שיופקדו עד ליום 31.12.2021.

מבדיקה שנערכה ברשות עולה כי טרם אושרו עסקות בכוח הוראת השעה אך על פי מידע שנמסר ממשרד האנרגיה ישנם מיזמים המצויים בשלבי הסמכה והתלויים בהארכת הוראת השעה. תמ"א 41 הופקדה במהלך חודש מרץ 2019 וטרם אושרה כאשר במקביל החלה עבודת מטה לשם קידום הליכי מכרז למיזמים סולאריים וזאת לאחר השלמת הליכי התכנון הדרושים. מאחר שהליכים אלו יארכו זמן, ונוכח יעדי הממשלה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת אשר יתכן ואף יוגדלו, מוצע להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת עד ליום 31.12.21.

הקצאת קרקע לעמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון

המועצה החליטה להקצות בדמי חכירה סמליים מיזם חינוכי תרבותי ותיירותי על שמו של הנשיא החמישי יצחק נבון ז"ל. המיזם מוקם על ידי העמותה להנצחת מורשת הנשיא בשטח המוחכר לחברת נאות קדומים. חברת נאות קדומים מוותרים על השטח לטובת המיזם החשוב. תנאי ההקצאה דומים לתנאי ההקצאה במרכזי הנצחה דומים. התמורה עבור שימושים מסחריים תהיה בשיעור 5% מערך הקרקע.


חילופי קרקע בין הקק"ל להימנותא - בנייני האומה וחריש

בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בנושא בשנת 2017, אישרה המועצה מתווה עסקת חליפין בין הימנותא לקק"ל, במסגרתה יועברו כ 60 דונם מקרקעות בנייני האומה, המוחכרים כיום לקרן היסוד, מבעלות הקק"ל לבעלות הימנותא ובתמורה יועברו חטיבות קרקע מחברת הימנותא לקק"ל בעיר חריש.

מתחם בנייני האומה מהווה נדבך מרכזי בתכנית הכניסה לעיר ירושלים, ועסקה זאת נועדה לאפשר הקמת מרכז הקונגרסים חדשני ומיצובו כאבן שואבת לכנסים ואירועים עסקיים מהארץ ומהעולם בעיר הבירה, ירושלים.

הסדר בעניין כפר שלם

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את החלת הסדר פינוי פיצוי שאושר בעבר בעניין פנוי הקו הסגול, על כלל תושבי כפר שלם בדרום תל אביב.

ההסדר כולל מתווה פיצויים של מיליוני שקלים לפי מסמך תבחינים שהוכן ובהמשך להחלטת מועצה אשר התקבלה בעניין פינוי הקו הסגול של הרכבת הקלה העוברת במתחם כפר שלם.

מימון הפיצויים לתשלום לתושבים וכן כל ההוצאות שהוצאו ויוצאו לצורך ניהול ופינוי המתחם ימומנו מתוך ההכנסות משיווק הקרקעות במתחם.