רשות מקרקעי ישראל מודיעה על פרסום מכרז מס' 101/2019 להתקשרות בחוזה מסגרת עם נותני שירותי ניהול פיתוח תשתיות

​​​​​​​​

 1. רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") פועלת לפיתוח ושיווק קרקעות בכל רחבי הארץ לשימושים מגוונים כגון: מגורים, תעשייה מסחר ותיירות.   
 2. הרשות המקומית, בליווי אגף הנדסה ופיתוח ברמ"י הינה האחראית לפיתוח התשתיות הציבוריות במתחמים המשווקים בשטחה. בחלק מהמקרים ובתאום עם הרשות המקומית רמ"י מנהלת את פיתוח המתחמים.
 3. רמ"י מתכבדת להזמין בזאת הצעות לשמש כספק למתן שירותי ניהול עבודות הפיתוח במתחמי השיווק ובין היתר ניהול התכנון, הפיקוח וביצוע  העבודות. בנוסף יסייע הספק בשיווק המתחמים והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 4. המכרז הינו מכרז מסגרת על פי תקנה 17 ו' לתקנות חובת המכרזים. הסכמי מסגרת יחתמו עם עד 16 זוכים לתקופה של שלוש שנים. לרמ"י שמורה זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות. סך תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים.
 5. הזוכים במכרז יחתמו על הסכם מסגרת מול רמ"י, בתקופת הסכם המסגרת תינתן אפשרות לרמ"י ולכל רשות מקומית, להתקשר לצורך  לניהול הפיתוח במתחם ספציפי, כמפורט בחוברת המכרז.
 6. בכפוף לאישורו של שר הפנים לאחר ההכרזה על הזוכים במכרז, תוכל רשות מקומית להתקשר עם ספק מסגרת לצורך ניהול הפיתוח במתחם מסוים  ללא צורך באישור פרטני של משרד הפנים להתקשרות.
 7. כנס מציעים יתקיים בתאריך 20/06/2019 – השתתפות חובה. יש להירשם מראש בכתובת המייל המפורטת מטה.
 8. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 15/07/2019 בשעה 12:00. תיבת המכרזים תפתח להגשת הצעות ביום 1/7/2019 בשעה 12:00.
 9. התנאים להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז והם כוללים בין היתר הגשת ערבות מכרז בסך 100,000 ₪ שתהיה בתוקף לפחות עד ליום 31/12/2019.
 10. רמ"י שומרת על זכותה שלא לקבל אף הצעה, לבטל את המכרז וכן לערוך שינויים במכרז לרבות דחיית מועד הגשת ההצעות.
 11. את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר רשות מקרקעי ישראל www.land.gov.il/Pages/Tenders.aspx או באתר מינהל הרכש הממשלתי www.mr.gov.il
 12. ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל Michraz-101-2019@land.gov.il עד ליום 25/6/2019.
 13. על המציע להתעדכן באתר רמ"י ובאתר מנהל הרכש הממשלתי​ בהבהרות למכרז.
 14. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, הנמצאת במשרדי מטה רמ"י, (בקומה 7) רח' הצבי 15 (בנין בזק), ירושלים עד למועד האחרון להגשת המכרז. הצעה אשר לא תמצא במועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים הנ"ל לא תידון.
 15. הנושאים הנזכרים בהודעה זו הם למידע בלבד. האמור במסמכי המכרז והאמור שם בלבד הוא המחייב.
  יורי גמרמן​

מנהל אגף פיתוח תשתיות

gov