רשות מקרקעי ישראל מכרז מס' 302/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול תכנון

 1. רשות מקרקעי ישראל (להלן:  "הרשות") מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל.
 2.  
  1. במכרז יבחרו עד 12 זוכים בכל קטגוריה (עד 24 זוכים סה"כ) ב2 קטגוריות למתן שירותי תכנון:
   "קטנה" - תכנון תכניות בסדר גודל של עד 500 יחידות דיור או עד 75,000 מ"ר בינוי.         
   "גדולה" - תכנון תכניות בסדר גודל של מעל 500 יחידות דיור או מעל 75,000 מ"ר בינוי.
  2. כל זוכה יוכל לגשת ולזכות בקטגוריה אחת בלבד.
  3. הרשות תתקשר עם כל זוכה במכרז, בחוזה לתקופה של שלוש שנים. הרשות תהיה רשאית, להאריך את תקופת ההתקשרות עד שנתיים נוספות כמפורט בתנאי המכרז.
 3. שירותי התכנון המבוקשים:
  1. ביצוע, ניהול והכנת פרוגרמות ותכנון ראשוני, הכנת תכניות שלד, תכניות אב, תכניות מתאר ותוכניות מפורטות בכללן תכניות להתחדשות עירונית, לרבות טיפול בכל הליכי אישורן כחוק, תכניות בינוי לביצוע. כמו כן, הרשות תהא רשאית להזמין שירותי תכנון ופיקוח, סיוע לתכנון ולשיווק ו/או שירותי תכנון נוספים לפי שיקול דעתה.
  2. הזוכים במכרז ימלאו את תפקידיהם באמצעות צוות, כמפורט בתנאי המכרז, ובאמצעות נותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידם. הצוות של הזוכה הוא זה שיעסוק במתן השירותים מטעמו.
 4. התנאים להשתתפות במכרז מפורטים בתנאים ודברי ההסבר שבחוברת המכרז, והם כוללים בין היתר את התנאים הבאים:
  1. הצעה (ע"ג טופס ההצעה) תוגש רק על ידי אישיות משפטית אחת, העומדת בדרישות כמפורט בתנאי המכרז.
  2. לרשות המציע צוות תכנון מקצועי העומד בדרישות כמפורט בתנאי המכרז.
  3. הגשת ערבות בנקאית על סך של 25,000 ₪ בתוקף עד ליום 31.12.2019
  4. המצאת כל המסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
 5. הרשות שומרת על זכותה שלא לקבל אף  הצעה, לחזור בה מן המכרז, לבטלו וכן לדחות את מועד הגשת ההצעות.
 6. את חוברת המכרז ניתן להוריד באתר רשות מקרקעי ישראל www.land.gov.il  או באתר מינהל הרכש הממשלתי www.mr.gov.il .       
 7. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, הנמצאת במשרדי מטה הרשות, (בקומה 7) רח' הצבי 15 (בנין בזק), ירושלים, בימים א' – ה', בין השעות 08:00 - 16:00. על התיבה תודבק מודעה עם שם המכרז ומספרו.
 8.  
  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 7.8.2019 בשעה 12.00 בצהריים. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרז, ביום ובשעה האמורים מכל סיבה שהיא - לא תידון.
  2. שאלות ניתן להפנות בכתב, כמפורט בחוברת המכרז, עד לתאריך 11.7.2019.  
 9. הנושאים הנזכרים בהודעה זו הם למידע בלבד. האמור בחוברת המכרז והאמור שם בלבד הוא המחייב.


                                                                                                                 בברכה,
                                                                                                                רפי אלמליח
                                                                                                                מנהל אגף בכיר תכנון ופרויקטים 
                                                                                                                רשות מקרקעי ישראל                                              
gov