קול קורא מכלאות צאן בחורה

מועצה מקומית חורה בשיתוף הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים את הציבור להגיש בקשות להשכרת מקרקעין בהרשאה זמנית לתקופות קצרות של עד שלש שנים למי שיעמוד בקריטריונים ובהתאם להחלטות ונוהלי מועצת מקרקעי ישראל.

​מדובר בתוכנית מס' 1/160/03/11 איזור מכלאות צאן בחורה כאשר בתכליות ובשימושים הקרקע היא קרקע חקלאית ובמקום מגרשים אשר יכולים לשמש כאחזקה לבעלי חיים , ציוד חקלאי,

סככות למכלאות לגידול בעלי חיים וכן אחסון קש.

תוכנית זו מחייבת מילוי אחר התנאים שייקבעו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי.

להלן פירוט התנאים להגשת בקשות:

1. המבקש ימציא את המלצת משרד החקלאות .

2.  אישור ניהול ספרים בתוקף למועד הגשת הבקשה.

3. אישור חיסון מהשירות הווטרינרי  לשנת 2016- 2018

4. המבקש יגיש תוכנית לצורכי היתר על פי  הנחיות המועצה המקומית  חורה ומשרד  החקלאות , כולל אישורם על גבי התכנית.   

5. עדיפות תינתן  לפזוראי  שיסדיר התיישבותו על פי  הסכם פשרה לפינוי מהפזורה והסכמה למעבר ובניית ביתו ביישוב חורה.    

6.  גודל השטח ייקבע בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי משרד החקלאות.

7.   תצהיר של המבקש בפני עו"ד כי ידוע לו שהשכרת השטח באזור המכלאות היא               

     לצורך פינוי העדרים אל מחוץ למגרש שהוקצה כדין למטרת מגורים ( על התצהיר

     ייחתמו גם מבקשים אשר יפונו מהפזורה ונחתם עימם הסכם פשרה לפינוי עם הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב כאמור בסעיף 4 לעיל)

.8. תנאי להקצאת השטח יהיה חתימה על הסכם הרשאה לשימוש עם רשות מקרקעי  ישראל  עפ"י נוהל הרשאות זמניות לטווח קצר. כחלק מתנאי ההרשאה יהא על

    הזוכה להמציא ערבות בנקאית  ובת פירעון עם הדרישה וזאת כבטוחה  לפינוי השטח אם וכאשר יידרש על ידי רשות מקרקעי ישראל כמו-כן יהא על

    הזוכה לשלם עבור דמי שימוש בקרקע על פי הערכת שמאי ממשלתי לכל התקופה מראש.

    סכום הערבות יהיה 10.000 אלפים שקל או 25% מערך הקרקע  הגבוה בין השניים.

9.. בנוסף על המבקש להפקיד במועצה המקומית חורה סכום בגובה של 20,000 ₪  בגין שימוש בתשתיות הפיתוח הקיימות והמצאת אישור מהרשות המקומית

    על הפקדת הסכום כאמור.

10.  באחריות המועצה המקומית חורה לבצע את עבודות הפיתוח בהתאם למפרט  

   פיתוח המצורף בזה. על המבקש לחתום על הסכם שייחתם בינו לבין המועצה

   ו/או החברה הכלכלה של המועצה והסכם זה יהווה חלק בלתי נפרד הסכם  ההרשאה שייחתם עם רשות מקרקעי ישראל.

  בקשות יתקבלו ברשות מקרקעי ישראל/אגף עסקות ושיווק במגזר הבדואי בכתובת בניין מרכז הנגב דרך מצדה 6 באר-שבע. עד לתאריך 30.3.2019

  רשות מקרקעי ישראל, המועצה המקומית חורה משרד החקלאות ופתוח הכפר ידונו בבקשות לקביעת הזוכים על פי כל דין.

  במידה ויהיו מבקשים מעבר למספר המגרשים המוקצים, העומדים בכל הקריטריונים,תיערך הגרלה בנוכחות המבקשים.

  אין רמ"י, המועצה המקומית חורה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מתחייבים להקצות את המקרקעין נשוא התכנית למבקשים או למי מהם.

gov