קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

סיוע במימון פרויקטים סביבתיים

לאור השינוי שחל השנה באופן הגשת הפרויקטים וכמענה למספר פניות שהתקבלו בנושא, הוחלט באופן חריג להאריך את מועד הגשת הפרויקטים עד לתאריך כ"ו אלול התש"פ, 15.9.20, בשעה 23.59.
אנו ממליצים להקדים ולמלא את ההגשות הנדרשות בטפסים המקוונים של ממשל זמין.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה.

הפרויקטים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי, והטיפוח של השטחים הפתוחים.

השנה, לצד הקטגוריות השונות, תקצה הקרן תקציב ייעודי נוסף לפרויקט אשר יש בו תרומה ייחודית לצמצום הידרדרות מצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקומן של המערכות האקולוגיות.
הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים על פי החלטות הקרן, להגיש בקשות לתמיכה בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי ה"קול קורא" באתר רשות מקרקעי ישראל, www.land.gov.il.

הבקשות תוגשנה דרך אתר הרשות באמצעות טפסים מקוונים של ממשל זמין.

רשאים להגיש בקשה משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וגופים נוספים, הכל כמפורט במסמכי ה"קול קורא".

שימו לב: גופים רשאים להגיש בקול קורא 4 לנושא מגוון ביולוגי – במסגרת קול קורא זה יקודם פרויקט בעל השפעה משמעותית ורחבה כמפורט במסמכי הקול הקורא. מודגש בזאת כי רשויות מקומיות אינן נמצאות ברשימת הגופים הרשאים להגיש בקשה במסגרת זו. ניתן להגיש מיזם אזורי באמצעות גופים, כגון: רשויות הניקוז/איגודי ערים לאיכות הסביבה וכיוצא בזה. 

קבצים להורדה