קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

סיוע במימון פרויקטים סביבתיים

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורטבהחלטותיה.

הפרויקטים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי, והטיפוח של השטחים הפתוחים.

השנה, לצד הקטגוריות השונות, תקצה הקרן תקציב ייעודי נוסף לפרויקט אשר יש בו תרומה ייחודית לצמצום הידרדרות מצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקומן של המערכות האקולוגיות.
הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים על פי החלטות הקרן, להגיש בקשות לתמיכה בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי ה"קול קורא" באתר רשות מקרקעי ישראל, www.land.gov.il , עד לתאריך: י"ד אלול תש"פ, 03/09/20 .

הבקשות תוגשנה דרך אתר הרשות באמצעות טפסים מקוונים של ממשל זמין.

רשאים להגיש בקשה משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וגופים נוספים, הכל כמפורט במסמכי ה"קול קורא".

קבצים להורדה

gov