הודעה בדבר כוונה להסדיר זכויות בגושים 7189 ו-7190 שכונת ג'ואריש, רמלה

הודעה בדבר כוונה להסדיר זכויות בגושים 7189 ו-7190, שכונת ג'ואריש, רמלה

בהמשך להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 23.4.13 על מתווה להסדרת זכויות בגושים 7189 ו- 7190 ברמלה (החלטת מועצה 1277), תפעל רשות מקרקעי ישראל  להסדרת הזכויות בהתאם לתכנית מס' 3/57/21 מיום 28/12/1995.

כל הטוען לזכויות במקרקעין האמורים, נדרש למלא טופס בקשה להכרה בזכויות, המפורסם באתר הרשות ומצוי גם במשרדי הרשות המקומית. 
את הטופס יש להמציא לגב' איילת חי, ר' צוות רכישות והפקעות במרחב עסקי מרכז, בצירוף כל המסמכים הנלווים, כשהוא חתום ומאומת בידי עו"ד, זאת לא יאוחר מיום 15/10/2015.

הרשות תבחן את החומר שיתקבל, ותמשיך לפעול על מנת לקדם את הסדרת הזכויות במקרקעין מהר ככל הניתן. 

gov