הנחיות קבלת קהל, הגשת בקשות ומסמכים ברשות מקרקעי ישראל החל מיום 17.5.2020

לקוחות יקרים,


לקראת חזרה לשיגרה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות,  להלן הנחיות רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") בקשר עם קבלת קהל והגשת בקשות ומסמכים במשרדי הרשות.


ההנחיות נועדו לצורך הסדרת תהליך עבודה אשר יאפשר מתן שרות לקהל, תוך שמירת בריאותם ושלומם של קהל מבקשי השרות  כמו גם עובדי הרשות (והכל תוך עמידה בהוראות תקן התו הסגול של השירות הציבורי, בהתאמות הנדרשות לרשות


1. אופן הגשת בקשות לרמ"י

כלל הבקשות לרשות יוגשו באמצעות יישום "פניות בדיגיטל", על פי המתווה כדלקמן:


1.1 שמאים בעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי שומה ובצירוף צילום של תעודת זהות, תעודת שמאי, וצילום של כרטיס החכם. 

1.2 אדריכלים בעלי כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי רישוי/תכנון (למעט בקשות להיתרי בנייה) ובצירוף צילום תעודת זהות, וצילום של הכרטיס החכם. בקשות להיתרי בנייה ניתן להגיש באמצעות הדואר או בעמדות המודיעין במרחבים.

1.3 חברות בעלות כרטיס חכם יוכלו להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים להליכי אכלוס משתכנים, במתכונת בה הם הוגשו עד כה. חוזים לחתימה בסיום התהליך ניתן להגיש ביישום פניות בדיגיטל ובצרוף צילום של הכרטיס החכם.

1.4 עורכי דין – עד לקבלת מסמכים בהליך דיגיטלי, לבקשות שיוגשו על ידי עורכי דין יצורפו המסמכים הבאים:


1.4.1 כתב הצהרה במסגרתו מצהיר עוה"ד כי בידיו המסמכים המקוריים.

1.4.2 העתק צילומי של רישיון עורך דין (לשכת עורכי הדין בישראל).

1.4.3 העתק צילומי של תעודת זהות.

1.4.4 העתק צילומי של כרטיס חכם, אשר הונפק והותקן על ידי חברת Comsign או personal ID בלבד.

1.5 רמ"י משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (יפוי כוח וכד'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. יודגש כי עצם השהיית הדרישה כרגע למסמכים מקוריים אין בה כדי לבטל הדרישה להמצאת העתקי כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל.

1.6 על אף האמור לעיל, השהיית הדרישה למסמכים מקוריים לא תחול ביחס למסמכים שעניינם בהליכים משפטיים לרבות: צו עיקול, צו ביטול עיקול, פס"ד, צו מינוי כונס/מפרק/נאמן, ייפוי כוח וכיוצ"ב. ביחס לאלה נדרש להמציא מסמך מקורי. 

1.7 בהתאם לשיקול דעת יועץ משפטי ברשות, ינקטו אמצעי זיהוי נוספים לרבות וידוא טלפוני עם עוה"ד ועוד.

1.8 לקוחות שאינם נמנים על האוכלוסיות המוצגות בסעיפים 1.4-1.1 יגישו בקשותיהם לרשות רק בהליך מקוון. טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו דרך אתר  הרשות, באמצעות יישום "פניות בדיגיטל". אם יידרשו מסמכי מקור, תימסר ללקוחות הודעה על כך וניתן יהיה לשלחם או להגישם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות. יובהר כי למרות המפורט בטפסי הבקשה בקשר עם הגשת מסמכי מקור, ניתן להגיש העתקים כפי שפורט לעיל. 

1.9 מענה לבקשה יישלח לפונה בדואר ובדואר אלקטרוני, ויתועד גם בתיק/חוזה.


2. תהליכי מתן אישורי זכויות/מתן הודעה על רישום זכות בנכס, העברת זכויות, משכנתאות וסילוקן, תהליכי אכלוס משתכנים חתימה על חוזים או שטרות

ימשיכו להתבצע באופן מקוון, וללא צורך בהתייצבות הלקוחות.


3. עמדות מודיעין במרחבים וקבלת מסמכים ומסירתם

3.1 ככלל יש להעדיף מסירה וקבלה של מסמכים בצורה מקוונת.

3.2 ניתן יהיה להגיש מסמכים גם בעמדות המודיעין במרחבי הרשות.

3.3 ניתן יהיה בתיאום מראש לקבל מסמכים מהרשות בעמדות המודיעין.


תהליכים לגביהם לא תתקיים קבלת קהל:

א. אישורי זכויות / הודעה על רישום זכויות

ב. התחייבויות לרישום משכנתא וביטולה.

ג. ביטול צווי עיקול פרטניים/רישום וביטול צווים משפטיים.

ד. חתימה על תוכנית להיתר בניה לאחר קבלת הודעה על תשלום דמי היתר.

ה. חידוש חוזה חכירה בניה רוויה/תקנה.

ו. מידע כללי- תשובות לשאלות כלליות

ז. הפקת הודעה לוועדה המקומית לזכאי לבעלות ללא תמורה או למי שרכש בעלות בתמורה.

ח. העברת זכויות בחכירה מהוונת / העברת זכויות בחוזה מכר.

ט. רישום בית משותף.

י. טיפול בתוכניות להיתר בניה במגורים ותעסוקה ללא תשלום ובהסכמי פיתוח בבניה או במקרים בנכסים בהם התשלום על פי טבלת ערכי קרקע

יא. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י טבלה

יב. פרצלציה

יג. אכלוס משתכנים

יד. העברת זכויות לא מהוונת במגורים (חייבים), בכפוף להסדרת החוב.

טו. מעבר לחוזה חכירה בבניה נמוכה (אם עמד במועדי הפיתוח).

טז. אורכות להסכם פיתוח / להארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בבניה הנמוכה

יז. טיפול בתוכניות לתוספת בניה במגורים ותעסוקה בתשלום על פי שומה

יח. הפקת הצעה לרכישת בעלות בתמורה עפ"י שומה כולל ו. פטור

יט. חישוב דמי היוון – תעסוקה כולל ועדת פטור


4. תהליכים לגביהם תתאפשר קבלת קהל בתיאום מראש עם המרחב, על פי שיקול דעת גורם מטפל

4.1 קבלת הקהל תתבצע בהתאם לפניית לקוח במערכת פניות בדיגיטל ובהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו ע"י הגורם האחראי במרחב. הגורם הרלבנטי אשר יבחן את הבקשה לפגישה יבחן בין היתר את נחיצותה של הפגישה בשים לב למועד הגשת הבקשה ולמטרות הפגישה.

4.2 ייבחנו דרכים חלופיות לפגישה כגון שיחה טלפונית מפגש zoom  ועוד.

4.3 להלן התהליכים הרלוונטיים לעניין זימוני תור:

4.3.1 הקצאת קרקע במכרז למטרת מגורים, תעסוקה.

4.3.2 הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מגורים, תעסוקה, חקלאות, צורכי ציבור.

4.3.3 עסקות פיצול מגרש/שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני.

4.3.4 עסקות שימוש חורג בנכסי תעסוקה.

4.3.5 עסקות העברת בעלות בתמורה בנכסי תעסוקה ובנכסי מגורים מעל 1 דונם.

4.3.6 אורכות להסכם פיתוח/הארכת מועדי בניה בהסכם חכירה בנכסי מגורים בבניה רוויה ובנכסי תעסוקה.

4.3.7 חידוש חוזה חכירה בנכסי תעסוקה.

4.3.8 מגזר חקלאי – עסקות פל"ח, שיוך, משבצת, הרחבות, איוש נחלה, הסדרת משבצת קיבוץ/מושב שיתופי, משקי עזר, בתי ספר חקלאים, תעסוקה במשבצת, שימושים חורגים, חכירה לדורות במושבים ובקיבוצים, הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר, שינוי יעוד בקרקע חקלאית.

4.3.9 מגזר חקלאי – כל פעולות תחזוקת החוזה (משבצת, נחלה, משק עזר, שטחי עיבוד, מטעים).

4.3.10 העברת זכויות לא מהוונת - תעסוקה


5. מכרזים

הגשת מכרזים תמשיך להתבצע עפ"י ההנחיות והמועדים, כפי שיפורטו  בחוברות המכרזים. המרחבים יערכו על מנת לאפשר כניסה להגשת ההצעות בתיבות המכרזים במועדים שנקבעו ללא צורך בקביעת תור.