הנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירום

לקוחות יקרים,

לאור המצב, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, רשות מקרקעי ישראל תיתן מענה בעת זו אך ורק לפניות דחופות.

בהתאמה הגדירה הרשות חמש פעולות חיוניות, להן יינתן מענה על פי הנהלים המפורטים להן, אך כאמור לעיל ניתן לפנות גם בנושאים אחרים ככל שמדובר בפניות דחופות שאינן סובלות דיחוי.
 
1. אישורי זכויות.
2. מתן התחייבות לרישום משכנתא וסילוק משכנתאות.
3. אכלוס משתכנים.
4. העברת זכויות.
5. חתימה על חוזים לאחר אישור עסקה ותשלום.
 
מאחר ועל פי הנחיות משרד הבריאות אין קבלת קהל במשרדי הרשות, אזי הפניה בנושאים האמורים, תעשה אך ורק באמצעות יישום פניות בדיגיטל

עוד נבקשכם כי רק פניות דחופות תישלחנה וכי הבקשות יוגשו בצירוף מסמכים מלאים. 

יובהר כי עד להודעה חדשה לא יבוצעו עיסקאות חדשות


 

אישורי זכויות או הודעה על רישום זכות בנכס

 

 • בקשות בעניין זה תוגשנה באתר הרשות ביישום בקשה לאישור זכויות.

 • מענה יועבר למייל שצוין בבקשה המקוונת. 

 • לגבי נכסים לגביהם לא ניתן להזמין אישור זכויות באמצעות יישום אישור הזכויות באתר, ניתן יהיה לפנות בבקשה באמצעות יישום פניות בדיגיטלככל שקיימת דרישה לתשלום אגרה, הגורם המטפל יפנה אליכם לצרכי גביה וישלח את אישור הזכיות במייל חוזר.

 • הרשות משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (יפוי כוח וכיוצ'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. 

 • כל עוד קיימת אפשרות משלוח בדואר יישלח אישור הזכויות גם בדואר.

התחייבות לרישום משכנתא


 • בתיאום עם איגוד הבנקים ונציגי הבנקים, ייפתחו תיבות מייל מאובטחות לקשר שבין רשות מקרקעי ישראל לבנקים. לא ניתן יהיה להעביר התחייבויות בצורה מאובטחת לגורמים ללא תיבת מייל מאובטחת כאמור. להלן רשימת הבנקים שפתחו תיבת מייל מאובטחת: בנק המזרחי-טפחות, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק מרכנתיל דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק ירושלים ובנק איגוד. בנוסף נפתחו כספות לחברות הביטוח כלל והראל.

 • בקשה למתן התחייבות לרישום משכנתא ומכתב בקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא מהבנק יוגשו אך ורק דרך יישום פניות בדיגיטל.

 • הרשות משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (יפוי כוח וכיוצ'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. 

 • ככל שנדרש אישור זכויות, לאחר ההתחייבות לרישום משכנתא, ניתן יהיה להזמין אישור כאמור בהתאם להוראות בסעיף 1 לעיל.

 • הופקה התחייבות לרישום משכנתא, תועבר ההתחייבות לבנק הרלבנטי באמצעות תיבת הדואר הייעודי, ככל שנוצרה כזו, בשיתוף עם הבנק.

 • להתחייבות ולאישור הזכויות יצורף גם מכתב ההפניה של הבנק, על מנת לסייע לבנק בניתוב נכון של הבקשה. העתק מההודעה האמורה יישלח גם אליכם במייל.

 • כל עוד קיימת אפשרות משלוח בדואר יישלח אישור הזכויות גם בדואר.

סדר הפעולות בקשר עם התחייבות לרישום משכנתא יהא כדלקמן:
 1. קבלת מכתב בקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא מהבנק.

 2. מילוי טופס בקשה למתן התחייבות לרישום משכנתא.

 3. סריקת מכתב הבקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא מהבנק וטופס ההתחייבות.

 4. פתיחת פניית בדיגיטל

 5. צירוף הקובץ סרוק אחד הכולל את מכתב הבקשה מהבנק ואת טופס ההתחייבות ושליחה דרך יישום פניות הציבור.

 6. הזמנת אישור זכויות במידת הצורך.


סילוקי משכנתא או קבלת מכתבי החרגה/הסכמה מהבנקים


 • בתיאום עם איגוד הבנקים ונציגי הבנקים, נפתחו תיבות מייל מאובטחות לקשר שבין רשות מקרקעי ישראל לבנקים, כאשר לכל בנק נפתחה תיבת מייל ייעודית.

 • מכתבי סילוק המשכנתא/מכתבי ההחרגה/הסכמה להעברת זכויות בכפוף לרישום משכנתא, יועברו כולם על ידי הבנקים באמצעות המייל המאובטח.

 • רק סילוקי משכנתאות/מכתבי החרגה/הסכמה אשר יגיעו במייל מאובטח מהבנק יטופלו.


בקשות חדשות להעברות זכויות


 • לצערנו, מטעמי אבטחה מידע ונקיטת אמצעי זהירות נדרשים, פעולת העברת זכויות תוכל להתבצע רק באמצעות עורך דין. יובהר כי רק בקשות להעברות זכויות שתוגשנה על ידי עורך דין יטופלו.

 • הבקשה תוגש על ידי עורך הדין דרך יישום פניות בדיגיטל.

 • לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים, בהתאם לנוהל העברת הזכויות.

 • בנוסף יוגש כתב הצהרה, במסגרתו מצהיר עוה"ד כי בידיו המסמכים המקוריים, ויצרף לכתב הצהרה את המסמכים הבאים:

 

 

העתק צילומי של רישיון עורך דין (לשכת עורכי הדין בישראל).
העתק צילומי של תעודת זהות.
העתק צילומי של כרטיס חכם, אשר הונפק והותקן על ידי חברת Comsign או personal ID  בלבד.

 

 • הרשות משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (יפוי כוח וכיוצ'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. 

 • בהתאם לשיקול דעת יועץ משפטי ברשות, יינקטו אמצעי זיהוי נוספים לרבות וידוא טלפוני עם עוה"ד וכיוצ'.

 • מענה לבקשה יישלח לתיבת המייל של עורך הדין וכל עוד קיימת אפשרות למשלוח בדואר ישלחו ההודעות גם בדואר.

 • ככל ונדרש תשלום עבור העברת הזכויות יישלח לעורך הדין העתק החשבונית במייל, אותו ניתן יהיה לשלם ביישום תשלומים.

 • הטאבו יקבל את השטרות או טופסי התקנה שיישלחו לעורך הדין במייל.

 • מתן התחייבויות לרישום משכנתא או סילוק משכנתאות אגב ההליך, יבוצע בהתאם להנחיות כאמור לעיל.

 • בקשות שהוגשו בעבר אין צורך להגיש פעם נוספת.


 

הודעה בדבר אופן המצאת טפסי תקנה מרשות מקרקעי ישראלהודעה בדבר אופן המצאת טפסי תקנה מרשות מקרקעי ישראל

אכלוס משתכנים


 • מערכת אכלוס משתכנים עובדת כסדרה וניתן להפיק באמצעותה חוזים.

 • את החוזים ניתן לשלוח רק דרך יישום פניות בדיגיטל

 • מכתבי ההחרגה יועברו לרשות מקרקעי ישראל רק באמצעות תיבות המייל המאובטחות של הבנקים, כאמור לעיל.

 • לאחר חתימת הגורם המטפל יוחזר החוזה במייל למורשה הביצוע מטעם הגורם המשכן.

 • כל עוד קיימת אפשרות משלוח בדואר יישלחו החוזים גם בדואר.


חתימת חוזים לאחר אישור עסקה ותשלום


 • מקום בו אושרה עסקה, שולמה התמורה בגין העסקה והופק חוזה על ידי הרשות, יש להחזירו חתום רק דרך יישום פניות בדיגיטל.

 • הרשות משהה לעת הזאת את הדרישה למסמכים מקוריים (יפוי כוח וכיוצ'), כאשר ניתן יהיה לדרוש השלמת מסמכים אלה בעתיד. 

 • לאחר חתימת הגורם המטפל יוחזר החוזה החתום למבקש במייל. 

 • כל עוד קיימת אפשרות משלוח בדואר יישלחו החוזים גם בדואר.


פניות למוקד הטלפוני במספר 5575* או 03-9533333.

קבצים להורדה