הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר עדכון תמלוג החצץ

בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל (המועצה), החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (הרשות) על עדכון תמלוג החצץ למחצבות אשר הוקצו שלא במסגרת מכרז תחרותי, בשתי פעימות כלהלן:


החל מיום 1.7.2021 יעמוד תמלוג החצץ על סכום של 8 ₪ לטון,
החל מיום 1.7.2022 יעמוד תמלוג החצץ על סכום של 11 ₪ לטון.


סכום זה יעודכן אחת לשנה, החל מיום 1.1.2024 בהתאם לשינויים במדד החצץ.
כמו כן קבעה הרשות הוראות מיוחדות למחצבות המיועדות להשבה עד ליום 31.12.2022, לפיהן הן יהיו זכאיות להשבת כספי התמלוגים בגובה ההתייקרות לפי החלטה זו, ובלבד שהמחצבה תושב לרשות במועד סיום ההרשאה.

תמלוג הוא סכום המשולם עבור טון חומר גלם מרשימת חומרי הגלם המפורטים במחירון הרשות.

ההחלטה על עדכון התמלוג, עליו הורתה המועצה בהחלטתה יום 4.3.2020, התקבלה לאחר שבמהלך החודשים האחרונים התקיימה ברשות, ובהשתתפות אגף התקציבים באוצר, עבודת מטה במסגרתה התקבלו חוות דעת כלכליות וניירות עמדה, וכן התקיימו פגישות עבודה עם הגורמים המובילים בענף המחצבות ועם משרדי ממשלה רלוונטיים.

דו"ח הצוות המקצועי שהוגש להנהלת הרשות דן באופן מקיף ומפורט בכלל הסוגיות שהועלו ע"י הענף תוך בחינת השפעותיהן על גובה התמלוג הראוי. בין השאר בוצע ניתוח של תוצאות מכרזי מחצבות החצץ שנערכו ברשות בשנים האחרונות, ממנו עולה כי השווי הכלכלי ההוגן של תמלוג החצץ גבוה משמעותית ממחיר התמלוג הנהוג במחצבות ללא מכרז.

קבצים להורדה

gov