רשות מקרקעי ישראל תגבה מחברת גינדי פיצוי בסך 1,000,000 ₪

רשות מקרקעי ישראל תגבה מחברת גינדי  פיצוי בסך  1,000,000 ₪ לאחר שזו שיווקה באופן בלעדי למועדון "חבר"  יחידות דיור שהיו מיועדות לציבור הרחב במסגרת פרויקט מחיר למשתכן באור יהודה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל החליטה להטיל תשלום פיצוי בסך 1,000,000 ₪ על חברת גינדי לאחר שזו שווקה לחברי מועדון "חבר", דירות בהנחה משמעותית שלא הוצעה לציבור הרחב, למרות שמדובר בדירות שנבנו על קרקע בה זכתה גינדי במסגרת שיווקי מחיר למשתכן ולמרות שתנאי המכרז אוסרים זאת.
ועדת המכרזים  ציינה כי מדובר בשיווק מספר משמעותי של 300 יחידות דיור במרכז הארץ, שהיו אמורות להימכר לציבור הרחב ואשר היזם, משיקולים כלכליים, החליט לשווקן תוך מתן הטבות משמעותיות ובלעדיות ביחס לציבור הרחב, לחברי מועדון "חבר". הוועדה אמרה כי השיווק המדובר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות המכרז והחוזה ביחס לחובה להימנע מאפליה. 
ועדת המכרזים גוללה את השתלשלות הדברים החל מ 10.7.17 אז זכתה חברת גינדי במכרז במסלול מחיר למשתכן  לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים (סה"כ 1,140 יח"ד) לבניה רוויה באור יהודה. במסגרת תנאי המכרז שפרסמה רמ"י , התחייבה החברה הזוכה למכור לפחות 80% מיחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן. את יתרת יחידות הדיור הורשתה למכור שלא במסלול מחיר למשתכן, כלומר בתנאי ומחירי שוק חופשי. 
ב 4.11.18 שגרה רשות מקרקעי ישראל מכתב לחברת גינדי ובו בקשה הבהרות מהחברה והורתה לה לחדול ממתן ההנחה רק לחברי מועדון חבר תוך אפליית הציבור הרחב. ב 12.12.19 במכתב נוסף של רמ"י לגינדי היא שבה ודרשה ממנה לחדול ממסע השיווק המפלה וקבעה מועד לשימוע. 
לאחר הליך השימוע שהתקיים ב 20.1.19 התקיימה ישיבה של ועדת המכרזים של רמ"י  וזו העלתה כי השיווק ל"חבר" בצירוף התנאים הבלעדיים והמיטיבים שניתנו לחברי המועדון שכללו מחירי דירות בהנחה משמעותית ותנאי פריסת תשלומים מיטיבים, זאת במקביל לאיסור מתן הטבות והנחות לציבור הרחב, יצרו אפקט מפלה שבפועל הרתיע רוכשים פוטנציאלים מקרב הציבור הכללי מלהצטרף לפרויקט.
הוועדה גם הזכירה שפרסום בהיקף דומה לא נערך לכלל הציבור, ומתעניינים מקרב הציבור הרחב שביקשו לרכוש דירות ביום המכירות, עודכנו כי בחדר ליד נרכשות דירות על ידי חברי מועדון "חבר" בהנחות משמעותיות והטבות ייחודיות.  
הוועדה מדגישה ש לרוכשים מקרב מועדון "חבר" ניתנה הנחה משמעותית במחירי הדירות, ביחס למחירון דירה עבור הציבור הרחב. הוועדה גם הזכירה שההסכם בין גינדי למועדון "חבר" אסר על החברה לנהל כל מו"מ ולהעניק כל הטבה לציבור הרחב בתקופת המבצע ובמשך פרק זמן נוסף של 90 יום לאחריה וכך נוצר למעשה אפקט מפלה תוך פגיעה בשוויון ביחס לציבור הרחב, פגיעה אשר לדעת הוועדה, אינה ניתנת להצדקה כ"התנהלות עסקית" גרידא, ועולה כדי אפליה פסולה.
כתוצאה מכך, בסופו של יום מתוך כ- 280 דירות שיועדו לשוק החופשי, 250 דירות נמכרו לחברי מועדון הצרכנות "חבר" ורק 23 נמכרו לציבור הרחב.    
בסיכומו של דבר הוועדה החליטה כי יש להטיל על החברה פיצוי אשר מחד, יהיה מספיק משמעותי וישקף את האפליה בשיווק כפי שתוארה, ומאידך, יביא לידי ביטוי את כלל השיקולים וטענות החברה כפי שנסקרו על ידי הוועדה. לפיכך, החליטה הוועדה על חיוב החברה בתשלום פיצויים, בסך של 1,000,000 ₪

gov