מכרז מס' 101/2021 למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרשות מקרקעי ישראל

 1. רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין") מזמינה בזה הצעות למכרז למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרשות.

 2. במכרז יבחרו כ - 46 זוכים בשישה תחומי שירות המפורטים בתנאי המכרז. מספר הזוכים בכל תחום שירות מפורט במכרז. ניתן להגיש הצעה לתחום שירות אחד בלבד.

 3. השירותים המשפטיים יינתנו בהיקף ארצי, או למרחב מסוים של הרשות, והכל כפי שמפורט במכרז.

 4. ההתקשרות תהיה לתקופה של עד חמש (5) שנים, המזמין יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת עד שנתיים.

 5. התנאים להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז, והם כוללים, בין היתר, את התנאים הבאים:

  • רשאי להגיש הצעה יחיד, שותפות או חברת עורכי דין הרשומה כדין בישראל. המציע נדרש לפרט בהצעה את  עורכי הדין שיעסקו במתן השירותים מטעמו. מציע רשאי להציע אחד עד ארבעה נותני שירותים מטעמו, כאשר לפחות אחד מנותני השירותים חייב להיות שותף או בעלים במציע (בחלק מתחומי השירות ההצעה תכלול לפחות שני נותני שירותים מטעם המציע).

  • נותני השירותים יהיו עורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין, בעלי וותק וניסיון בתחום השירות המשפטי כמפורט במסמכי המכרז.

 6. תחומי השירותים המשפטיים הנדרשים מפורטים במסמכי המכרז, והם כוללים, בין היתר:

  1. תביעות לסעד כספי

   1. טיפול בתביעות כספיות

   2. מתן חוות דעת לגבי סיכויי גבייה של פסקי דין וחובות.

  2. תביעות לסעד שאינו כספי

   1. טיפול בתביעות לסילוק יד, פינויים, שימושים שלא כדין, צווי מניעה, צווי עשה, תביעות לדמי שימוש, וכן בתביעות נגד רמ"י אשר עניינן צווי מניעה בגין פעולות אכיפה ו/או ביטול צו לסילוק יד ולפינוי מכוח חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א 1981.

   2. מתן חוות דעת לגבי מימוש וביצוע פסקי דין.

   3. טיפול בתיקים בהסדרי ירושה ובן ממשיך במגזר החקלאי בבית משפט לענייני משפחה.

   4. ייצוג בהליכים של פירוק שיתוף במקרקעין.

  3. מכרזים וחוזים - מתן שירתים משפטיים בנושאים שונים והכנה וטיפול בכל הנוגע למכרזים, חוזים והסכמי פיתוח שלא במסגרת הפעילות השוטפת, למעט ייצוג בבתי משפט.

  4. תכנון ובנייה - מתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לרבות ייצוג הרשות בפני מוסדות התכנון, ובכלל זאת ועדות ערר שהוקמו מכוח חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, למעט ייצוג בבית משפט.

  5. מיסוי מוניציפלי - מתן שירותים משפטיים בתחום תשלומי חובה לרשויות מקומיות למעט ייצוג בבתי משפט.

  6. הוצאה לפועל

   1. טיפול בהליכי הוצאה לפועל של פסקי דין שהתקבלו בתביעות לסעד שאינו כספי.

   2. טיפול בהליכי הוצאה לפועל נוספים בהתאם לצרכי הרשות ועל פי שיקול דעת הרשות לרבות סעדים כספיים.

 7. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר מנהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il.

 8. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב, כמפורט במסמכי המכרז, לדוא"ל:
  michraz101-2021@land.gov.il, עד לתאריך 9.3.2021.

 9. התשובות לשאלות הבהרה וכן כל עדכון או מידע בקשר למכרז, כולל שינויים עקב מצב החירום, יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי, כאמור לעיל.

 10. יש להגיש את ההצעות באופן ידני למזכירות האגף המשפטי, הנמצאת במשרדי מטה הרשות, רח' הצבי 15 (בנין בזק – קומה 7), ירושלים בימים א' ג' ו – ד' (למעט ערבי חג), בין השעות 8:00- 15:00. על המארז ירשם "הצעה למכרז מס' 101/2021 למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרשות מקרקעי ישראל".

 11. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 6.4.2021, בשעה 12:00 בצהריים. הצעה אשר לא תוגש עד למועד זה, לא תידון.

 12. הנושאים הנזכרים בהודעה זו הם למידע בלבד. האמור במסמכי המכרז, והאמור שם בלבד, הוא המחייב.

gov