עיקרי ההחלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של השר משה כחלון ב 10.10.18

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף לאחר חתימתן כדין על ידי שר האוצר

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, מיום 10.10.18, אישרה המועצה את ההחלטות הבאות:

רשויות מקומיות יוכלו לשנות יעוד של קרקעות ציבוריות לטובת מגורים ועירוב שימושים

​מועצת מקרקעי ישראל מבקשת לעודד את הרשויות המקומיות לפעול לתכנון מחדש של קרקעות המיועדות לצרכי ציבור, אשר אינן נדרשות לרשות המקומית בהתאם לייעודם התכנוני, תוך שינוי ייעודן לייעוד שעיקרו מגורים ולעירוב שימושים שעיקרם מגורים (שילוב יעודים ציבוריים יחד עם יעוד מגורים על אותם מקרקעין) כך שיתאפשר ניצולן היעיל. 

החלטה זו תאפשר הן לרשויות המקומיות והן לרשות מקרקעי ישראל לייעל את ניהול הקרקע באופן שיגדיל את היצע הקרקעות הפנויות לצרכי שיווק למגורים.

​לא יוגבל שווי יחידות דיור לחצי מיליון ₪  בהקצאה לבני מקום באזורי עדיפות לאומית    

מועצת מקרקעי ישראל  אישרה  לתקן החלטה  קודמת משנת 2015 בנושא הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה לבני מקום הנוגעת לאזורי עדיפות לאומית. המועצה החליטה שלא להתנות את שיווק הקרקע בדרך של הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית בכך ששווי הקרקע ליחידת דיור אינו עולה על חצי מיליון שקלים.  זאת מתוך הבנה כי קביעת רף מונעת ממחוסרי דיור להתיישב באזורי עדיפות לאומית. תיקון זה יעודד התיישבות באותם אזורים.

תיקון נוסף מאפשר להנהלת הרשות לקבוע כי במקומות בהם התפרסמו או עתידים להתפרסם שיווקים בהיקף משמעותי של יחידות דיור, לרבות בבנייה רוויה, ובמסגרת מחיר למשתכן יהיו ההגרלות, במכרזים לבניה צמודת קרקע, למחוסרי דיור ומשפרי דיור ללא מתן קדימות למי מהם.

​מחיר למשתכן:  המועצה אישרה: יחידים חסרי דירה מגילאי 26 והורים גרושים מתחת ל35 יוכלו להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן, ישווקו גם מגרשים שאינם בניה רוויה ויופעל פיילוט שבו תהיה תחרות בין הקבלנים על תשלום עלויות הפיתוח 

​דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן") - מועצת מקרקעי ישראל החליטה לערוך כמה תיקונים בתוכנית. במקרה בו קיימות דירות המשווקות במסגרת התוכנית אשר לא נבחרו ע"י זוכים בהגרלה, מועצת מקרקעי ישראל החליטה, לאפשר לשווק את אותן דירות לזכאים יחידים חסרי דירה בגילאי 26-36, (קבוצת גיל שכיום אינה רשאית להשתתף בהגרלות) ולהגדירם "משתכן צעיר". כמו כן החליטה   המועצה לאפשר גם להורה גרוש שגילו מתחת ל-35 להשתתף בתוכנית.   תיקון נוסף מאפשר לשווק במתכונת של "מחיר למשתכן" גם מגרשים שאינם מוגדרים בנייה רוויה ואינם נכללים כיום בתוכנית. החלטה נוספת מאפשרת לרשות להפעיל פיילוט להרחבת התוכנית "מחיר למשתכן" ולפרסם מכרזים בהם תהיה תחרות על גובה גובה תשלום עלויות הפיתוח.  

המועצה אישרה: לתקן החלטת מועצה  1482 לשיווק יחידות דיור במתכונת מכרז "תכנן ובנה"  ולהחיל הוראותיה  גם  על תכניות שמיועדות  ל-500 יח"ד בלבד

החלטה 1482 קבעה כי  רשות מקרקעי ישראל  ומשרד הבינוי והשיכון יפרסמו מכרזים להקצאת זכויות במקרקעין לצורך בניה למגורים, אשר במסגרתם יחויבו הזוכים לבצע מטלות תכנון, ביצוע והקמה של מתחם המגורים, לרבות מבני המגורים, עבודות הפיתוח, וכן מבני ציבור רשות ומבני ציבור חובה הכלולים בשטח התוכנית, וזאת תוך שמירה על סטנדרט בנייה איכותי ועידוד שיתופי פעולה בין יזמים ישראליים לזרים לצורך יישום ידע וטכנולוגיות בניה מתקדמות

​מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאפשר לתקן את החלטת המועצה הקודמת כך שתחול גם בתוכניות שמכוחן ניתן להוציא היתרים עבור 500 יחידות דיור ובמקרים חריגים אף להפחית מספר זה. 

הקצאת קרקע עבור מתחם קריית מד"א (מטה ארצי מאוחד) – 

בשנים הקרובות מתעתדת מד"א (מגן דוד אדום) להקים מטה ארצי חדש לאגודה, במטרה לרכז תחת קורת גג אחת את כלל פעילות אגפי המטה, המוקד הלאומי המשולב לשירותי רפואת חירום ודם והמרכז הלאומי להכשרת פראמדיקים, חובשים ובעלי מקצועות הרפואה הדחופה לרבות מתרימי דם ועובדי שירותי הדם, כל אלה יעברו למטה הארצי החדש שיקום ברמלה. מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאפשר למד"א הקצאה בפטור ממכרז לקרקע בתמורה לתשלום של 36% משווי הקרקע.

​המועצה הסמיכה את רמ"י לחתום על הסכם הפיתוח של  עיריית ירושלים המעניק הטבות לבירה – כפוף לאישור ההסכם על ידי מועצת העיר ירושלים 

במסגרת ההסכם המסדיר 12,000 יח"ד לרבות התחדשות עירונית, החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאפשר סיוע נוסף בשדרוג תשתיות קיימות בשכונות ותיקות עבור מתחמים הכלולים בהסכם בסכום מרבי של 3,500 שקלים חדשים ליחידת דיור. 

בנוסף, תתאפשר הסבת כספים מתשתיות על לצורך מימון הקמת מוסדות ציבור והשלמת מבני חינוך ובלבד שסך הכספים המוסבים כאמור לא יעלה על 25% מהתקציב הכולל המיועד להקמת תשתיות העל, וזאת, בין היתר נוכח מחסור של כ- 5,000 כיתות לימוד בירושלים.

​המועצה אישרה לקדם הסכם עם שירותי בריאות כללית בעניין חילופי קרקעות בבית חולים קפלן ברחובות. 

לנוכח מצבם האובייקטיבי הירוד של התשתיות בבית חולים קפלן ברחובות, הוחלט להסמיך את מנהל רשות מקרקעי ישראל לנהל משא ומתן לחילופי שטחים עם שירותי בריאות כללית במטרה לשנות ייעוד שטחים בבעלות פרטית ושטחים בתוך שטח בית החולים למטרת תעסוקה. ההכנסות מחילופי השטחים ככל שיבוצעו, ישמשו בין היתר, לסיוע במימון הנדרש לשירותי בריאות כללית לצורך שדרוג בית החולים. בעקבות ההסדרה הצדדים ימחקו הדדית כל הליך משפטי תלוי ועומד ביניהם.

gov