הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום

נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:

1. לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הוא בין התאריכים 25.03.2020 ועד 29.06.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד ולא יאוחר מיום 30.06.2020, זאת ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.


2. מובהר בזאת כי מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות או העסקה. 


3. בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף ההוראות הבאות:

3.1 עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 30.06.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות דהיינו - המצאת ערבויות חתימה על הסכם תשתיות, חתימה על הסכם בניה, והמצאת הסכם חתום לרשות. 

3.2. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח ושאר מועדי ביצוע ההתחייבות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה  על ידי הרשות, כאמור, תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח  ושאר ההתחייבויות כאמור לא משולמות או לא מתנהלות מול הרשות (אלא משרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין אשר בעניינם יחולו הוראות הדין.

3.3. דחיה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכמים.

3.4. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.


4. הודעה זאת אינה חלה על תשלומי תמלוגים מכל סוג שהוא.

קבצים להורדה

gov