רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי

"רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי"

ארכה נוספת – תשומת ליבכם למועד ההגשה המעודכן

שר האוצר מינה צוות מקצועי לבחינת הסדרים, גיבוש מסקנות והצגתם לשר ולמועצת מקרקעי ישראל, בנושא:
"רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". 

הצוות מונה בהתאם לסעיף 16 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1524 מיום 18/9/2017, ניתן לעיין בהחלטה באתר רשות מקרקעי ישראל.

הצוות מזמין את המעוניינים בכך להעביר אליו את עמדותיהם בכתב.

יובהר כי העמדות שיתקבלו אצל הועדה יפורסמו, באופן מלא או חלקי כפי שהועדה תמצא לנכון, באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
נבקש כי ככל האפשר יהיו הפניות קצרות ותמציתיות (לכל היותר חמישה עמודי​ם) ויש להעבירן, עד ליום 30.4.2018, אל הגב' שירלי גונן, מרכזת הצוות, במייל shirleyg@land.gov.il (טלפון: 073-2021305)
ככל שהצוות ימצא לנכון, יזומנו חלק מבין הגורמים אשר העבירו פניות בכתב, להשמיע עמדותיהם בעל פה לפני הצוות.
 
עדיאל שמרון
מנהל רשות מקרקעי ישראל​

gov