תקנות חדשות בנושא אגרות

ביום   15.12.04  נכנסו לתוקפן תקנות מינהל מקרקעי ישראל בנושא אגרות

התקנות קובעות את נהלי התשלום והסכומים שישולמו למינהל בעד שורה של שירותים המפורטים בתוספת לתקנות כגון: קבלת מידע מוקדם על יחידת דיור, הגשת בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז, ערעור על קביעת ערך קרקע, אישור זכויות לנכס, הפקת דוחות ועוד.

כמו כן קיים פירוט בתקנות לגבי המקרים בהם רשאי המינהל לפטור מתשלום אגרות עבור מתן שירותים אלו.
gov