קריטריונים לקליטת מתיישבים ביישובים קהילתיים

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קבעה ביום 18.3.02 קריטריונים לקליטת מתיישבים ביישובים קהילתיים כמפורט להלן:

​הליך קליטת מתיישבים ביישובים קהילתיים קטנים

הקריטריונים לקליטת מתישבים יהיו כלהלן:
בגיר מגיל 20 ומעלה;
 יחיד או בני זוג (לרבות משפחות);
בעלי יכולת כלכלית להקמת בית ביישוב, תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח עם המנהל;
התאמה לחיי חברה בקהילה מצומצמת. קביעת ועדת הקבלת בדבר דחיית מועמד מסיבה זו, תהא מבוססת על חוות דעת מקצועית, בלתי תלויה, אשר תתייחס להיבט זה.
 קריטריונים בדבר איפיונים מיוחדים של הישוב, אם יש כאלה, יאושרו מראש על ידי המינהל, יפורסמו ברבים ויעוגנו בתקנון האגודה השיתופית.  על אגודה המבקשת לכלול בתקנונה אפיונים מיוחדים לקבל, מראש, את אישור רשם האגודות השיתופיות.

פיקוח על מנגנון מיון המתיישבים:

ועדת קבלה:
ועדת הקבלה תכלול חמישה אנשים, ובהם בעל תפקיד בכיר בסוכנות היהודית או בהסתדרות הציונית (כל עוד לסוכנות היהודית מעמד בישוב ), נציג האגודה השיתופית, נציג המועצה האזורית, נציג המינהל מטעם המחוז הרלבנטי ונציג התנועה המישבת - ביישובים הרלוונטיים.
 ועדת ערר ציבורית:
תוקם ועדת ערר ציבורית אשר תשמש כערכאת ערעור על החלטות ועדת הקבלה. בראש הועדה הציבורית יעמוד שופט בדימוס, ויהיו חברים בה ראש מחלקה בסוכנות היהודית או בהסתדרות הציונית (כל עוד לסוכנות מעמד בישוב), בעל מקצוע מתחום הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה, ונציג המינהל.
מסירת מידע:
 מסירת מידע בנוגע להליך הקבלה: לפונים ימסר כל מידע הקשור להגשת מועמדות ולהליך הקבלה, ובכלל זה מידע בדבר זכות הערעור בפני ועדת הערר הציבורית.
 מסירת מידע נוסף בנוגע להקצאת הקרקע:
למועמדים ימסר מידע מלא בדבר סכומי הכסף אשר ניתן לגבות מהם, ובכלל זה בדבר התשלום למנהל מקרקעי ישראל עבור הקרקע, לפי נוהלי המנהל, ותשלום עבור פיתוח כפי שיאושר על ידי המנהל.
ב- 29.7.02 קבעה הנהלת המינהל מנגנון לפיקוח על מיון מתיישבים בישובים קהילתיים המוקמים במקרקעי ישראל בהחלטה שמספרה 625:
ועדת ערר על החלטות ועדות קליטה של ישובים קהילתיים המוקמים במקרקעי ישראל
1.     בהמשך להחלטת הנהלת המינהל מיום 18.3.02, בדבר הליך קליטת מתיישבים ביישובים קהילתיים קטנים, לרבות קריטריונים לקליטת מתיישבים ומנגנון לפיקוח על מיון המתיישבים באמצעות ועדת קבלה וועדת ערר ציבורית (להלן - "החלטת הנהלת המינהל"), מוצע בזאת כלהלן:
2.     הגדרת יישוב קטן:
א.     בהחלטת הנהלת המינהל צוין כי ועדות הקבלה תתקיימנה ביישובים קטנים בלבד והקריטריונים לפעולתן של אלה מתייחסות לישובים אלה בלבד, כן נקבע כי הגדרת "יישובים קטנים" לעניין זה תקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל.
ב.     בתאריך 24.6.02 קבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מס' 930 בה נקבע כי הרשאה למטרת תכנון ופיתוח יישובים קהילתיים בגליל, בעמק עירון, בדרום הר-חברון, ברמת הנגב , בערבה, ברמת הגולן ובחבל עדולם, תינתן לסוכנות היהודית או להסתדרות הציונית העולמית, עד להשלמת תכנונו, פיתוחו ואכלוסו של הישוב או עד לסיום הקמה ואכלוס של 300 בתי מגורים קבועים בישוב, או עד השלמת בניית כל מגרשי המגורים המתוכננים בישוב עפ"י תכנית כדין, לפי הנמוך .
ג.     לפיכך, הקריטריונים לקליטת מתיישבים ביישובים קהילתיים ומנגנון הפיקוח על הליך הקליטה יחול רק על 300 המועמדים הראשונים המבקשים להתיישב ביישוב וכי אכלוס תושבים נוספים ביישובים בהם מספר בתי המגורים המאוכלסים גדול מ-300 יעשה בדרך של מכרז, או בדרך של הרשמה והגרלה, מקום שהדין מאפשר לעשות כן.
3.     הרכב ועדת הקבלה:
א.     בהתאם להחלטת הנהלת המינהל ועדת הקבלה תכלול חמישה אנשים - בעל תפקיד בכיר בסוכנות היהודית או בהסתדרות הציונית, נציג האגודה השיתופית, נציג המועצה האזורית, נציג המינהל מטעם המחוז הרלבנטי ונציג התנועה המישבת.
ב.     אנו סבורים כי ועדת הקבלה בהרכבה זה יוצרת כפילות עם ועדת הערר הציבורית. לפיכך, מוצע כי בועדת הקבלה לא ישתתף נציג המינהל וכי נציג המועצה האזורית יהיה ראש המועצה האזורית או סגנו (ובלבד שנציג המועצה אינו חבר האגודה), אשר יהיה היו"ר. נציג התנועה המיישבת ישתתף רק עת שייך הישוב לתנועה מיישבת.
ג.     החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות. היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יו"ר הועדה.
4.     מינוי חברי ועדת הערר הציבורית:
א.     בהתאם להחלטת הנהלת המינהל בראש הועדה הציבורית יעמוד שופט בדימוס, ויהיו חברים בה ראש מחלקה בסוכנות היהודית או בהסתדרות הציונית (כל עוד לסוכנות מעמד בישוב), בעל מקצוע מתחום הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה ונציג המינהל.
ב.     מוצע בזאת לאשר את הרכב ועדת הערר כדלהלן:
1)     יו"ר הועדה - נשיא בית המשפט המחוזי בת"א (בדימוס) כב' השופט מנחם אילן;
2)     חבר מתחום הסוציולוגיה - מר ברוך שוגרמן, עובד סוציאלי קהיליתי ומפקח ארצי בשירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה והרווחה.
3)     חבר מטעם המינהל - מר אבנר רובינשטיין, מנהל מחוז הצפון
4)     חבר מטעם הסוכנות היהודית - מר יובל פונק, מנהל חטיבת חוזים, בטחונות וקרקעות בסוכנות היהודית.
5)     מרכזת הועדה תהיה עו"ד מניה בוטח מהאגף המשפטי.

5.     אישור סדרי הדיון בפני ועדת הערר:
רצ"ב לאישור הנהלת המינהל סדרי הדיון בפני ועדת הערר שגובשו יחד עם חברי הועדה.
מוצע:
א.     לאשר הגדרת "יישוב קטן" כיישוב בו מספר בתי המגורים בו אינו עולה על 300.
ב.     לאשר שינוי בהרכב ועדת הקבלה.
ג.     לאשר מינויים של החברים ששמותיהם מפורטים בסעיף 4 לעיל לתקופה של שנה.
ד.     לאשר את סדרי הדיון בפני ועדת הערר.
להלן סדרי הדיון בפני ועדת הערר:

סדרי דיון בפני ועדת ערר על החלטות ועדות קליטה של ישובים קהילתיים המוקמים במקרקעי ישראל

1.     הגדרות:
המינהל - מינהל מקרקעי ישראל.
הסוכנות - הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
ישוב קהילתי - ישוב קהילתי המוקם על ידי הסוכנות היהודית על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 433 (על תיקונה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 930) ואשר מספר בתי המגורים בו אינו עולה על 300.
האגודה - אגודה להתיישבות קהילתית או יישוב קהילתי כפרי כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו - 1995.
החלטת ההנהלה - החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 510 מיום 18.3.02 שענינה בהליכי קבלת מתישבים בישובים קהילתיים.
ועדת קבלה - ועדת הקבלה, שהרכבה נקבע בהחלטת ההנהלה, המחליטה בענין קבלתם של מתיישבים לאגודה על מנת להתיישב בישוב קהילתי.
ועדת הערר - ועדת הערר הציבורית שנתמנתה לפי החלטת ההנהלה כדי לדון בהשגות מועמדים שבקשתם להתקבל כמתישבים לישוב קהילתי נדחתה ע"י ועדת הקבלה או שועדת הקבלה התנתה התנאים לקבלה בתנאים שאינם מקובלים על המועמד, ואשר בראשה עומד שופט בדימוס, וחברים בה עובד סוציאלי, נציג הנהלת המינהל, וראש מחלקה בסוכנות היהודית.
יו"ר הועדה - יו"ר ועדת הערר.
מועמד - אדם שהגיש לועדת קבלה בקשה להתקבל כחבר באגודה על מנת להתיישב בישוב קהילתי.
קריטריונים - הקריטריונים שנקבעו בהחלטת ההנהלה והמהווים נספח א' לנוהל זה.
משרדי הועדה - האגף המשפטי, הלשכה הראשית, מינהל מקרקעי ישראל.
2.     החלטת ועדת הקבלה והליך ההשגה:
א.     מועמד רשאי לערור בפני ועדת הערר על החלטת ועדת קבלה הדוחה בקשתו או מתנה תנאים לקבלתו זאת תוך שלושים יום מקבלת החלטת ועדת הקבלה על ידו.
ב.     ועדת הקבלה תודיע למועמד שבקשתו נדחתה או שקבלתו הותנתה בתנאים על זכותו להגיש ערר על החלטת ועדת הקבלה, על המועד להגשת הערר ועל דרך הגשתו.
ג.     ועדת הקבלה תנמק את החלטתה לדחות מועמד או להתנות את קבלתו בתנאים ותמציא את החלטתה למועמד בדואר רשום.
ד.     מועמד החפץ להגיש ערר על החלטת ועדת קבלה יגיש את הערר בהודעה בכתב בארבעה עותקים אשר תומצא למשרדי הועדה וזאת תוך שלושים יום מקבלת החלטת ועדת הקבלה על ידו.
ה.     במסגרת הערר יפרט העורר את כל טענותיו בקשר עם כנגד החלטת ועדת הקבלה.
ו.     המועמד יצרף לערר עותק של ההחלטה עליה הוא עורר.
ז.     המועמד יצרף לערר טופס ויתור סודיות לגבי מסמכים הנמצאים בידי האגודה והנוגעים למועמדותו, כדי שניתן יהיה להעבירם לועדה, לפי דרישתה.
ח.     עם קבלת הודעת הערר במשרדי הועדה תדרוש הועדה מועדת הקבלה את החומר אשר היה בפניה עת דנה בבקשת המועמד וזו תעביר לה את החומר במלואו מיד עם דרישתו.
3.     הדיון בועדת הערר:
א.     ועדת הערר תזמן את המועמד לדיון אשר יתקיים תוך 45 ימים מיום הגשת הערר.
ב.     המועמד רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין לצורך הגשת הערר ולצורך הדיון בו.
ג.     האגודה תקבל הודעה על מועד הדיון והיא רשאית, אם רצונה בכך, להופיע בפני הועדה. האגודה תהיה מיוצגת ע"י נציג האגודה שייבחר לצורך כך מקרב חבריה או על ידי עורך דין. האגודה תודיע מראש למשרדי הועדה באם ברצונה להופיע בפני הועדה, והיא רשאית להביא טענותיה כנגד הערר תוך שלושים יום מיום שהומצא לה הערר.
ד.     בפני ועדת הערר יונח כל החומר אשר היה בפני ועדת הקבלה והינה רשאית, במקרים חריגים, ומטעמים שירשמו על ידה, לדרוש לקבל חומר נוסף בין בכתב ובין בעדות בע"פ, זאת בין מיוזמתה ובין ביוזמת המשיג או האגודה.
ה.     כל חומר נוסף אשר יוגש לועדה כאמור בסעיף 3 (ד) לעיל יוגש בתצהיר או כחוות דעת מומחה כמשמעותן בדין.
ו.     לאחר עיון בכל החומר שהוגש לה תשמע הועדה את טענות המועמד או בא כוחו ואת טענות האגודה, אם זו בחרה להשתתף בדיון.
4.     החלטת הועדה:
א.     הועדה רשאית לקבל הערר ולבטל את החלטת ועדת הקבלה כולה או מקצתה, ולקבל את המועמד כחבר או לדחות את ההשגה ולאשר את החלטת ועדת הקבלה או להחזיר את הנושא לדיון מחדש ע"י ועדת הקבלה עם הוראות ככל שתמצא לנכון.
ב.     החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות. היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יו"ר הועדה.
ג.     הועדה תנמק את החלטותיה.
ד.     הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן עם סיום הדיון ובמעמד העורר, או במועד מאוחר יותר, ובלבד שהחלטתה תינתן תוך לא יאוחר מתום ארבעים וחמישה ימים לאחר סיום שמיעת הטענות. ניתנה ההחלטה שלא במעמד העורר תשלח ההחלטה לעורר ולאגודה בדואר רשום.
5.     טיפול ביישובים שאינם בטיפול הסוכנות:
א.     בכפוף לקבלת החלטה שזה ענינה בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל, תדון ועדת הערר גם בעררים על החלטות של ועדות קבלה בענין קבלת אישור האגודה לצורך התיישבות ביישוב שהינו הרחבה של יישוב חקלאי, וכן ישובים קטנים אחרים במקרקעי ישראל.
ב.     הפניה לועדת הערר והדיון בעררים שזה ענינם תהיה בהתאם לכללים המפורטים לעיל, ובשינויים המחוייבים.
ג.     בדונה בעררים כאמור לא יכלול הרכב ועדת הערר את נציג הסוכנות היהודית, וחבריה יהיו שופט בדימוס (יו"ר ), עובד סוציאלי ונציג המינהל.
               החלטת הועדה תתקבל ברוב קולות.

gov