תכנית אב לאספקת חול

תכנית האב לכריית חול עד שנת 2020

לאחרונה נוספה לאתר תכנית האב לכריית חול עד שנת 2020-שהוגשה על ידי הועדה הבינמשרדית לאספקת חול בראשותו של אלוף
(מיל) רן גורן. תכנית האב כוללת מידע מפורט וחיוני על ענף החול בישראל, מקורותיו, תעריפיו, תכנון אספקתו למשק הבניה ותכנון
פיתוח מקורות חול. תכנית האב כוללת מפות מפורטות ותשריטים לגבי אתרי כריה שונים .​

קבצים להורדה

gov