הסכמת המינהל לתכניות בניה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 7), התשס"ט - 2009

​1.  ביום 30.4.09 פורסם בקובץ התקנות תיקון לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, אשר משנה את שלב  קבלת הסכמת המינהל לבקשה להיתר. בהתאם לתיקון זה, הסכמת המינהל לבקשה להיתר בניה תידרש כתנאי למתן ההיתר ולא כתנאי להגשת הבקשה להיתר, כפי שהיה עד היום.

בין היתר, מטרת השינוי היתה קיצור הליכים ומתן האפשרות לבעל הזכויות לקדם את הבקשה להיתר טרם קבלת הסכמת המינהל לבניה המבוקשת.

2.  התיקון שבנדון משפיע על עבודת המינהל ומשנה את אופן הטיפול בבקשות להיתר כמפורט בהמשך.

3.  יובהר כי אין בשינוי זה לשנות את התנאים שיציב המינהל למתן הסכמתו בהתאם לחוזה החכירה/חוזה המשבצת, החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל, לרבות גביית תשלום בעד מתן היתר לבניה נוספת במוחכר וחתימת הסכם בהתאם.

4. מאחר ובהתאם לתיקון, לא תידרש חתימת המינהל על הבקשה להיתר כתנאי להגשת הבקשה, הועדות ידרשו  לזהות את בעל הזכויות בנכס ככזה, על פי אישור מאת המינהל, במקרים שזכויותיו טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין. לפיכך, במקרים בהם הנכס איננו רשום בלשכת רישום המקרקעין, זיהוי בעל הזכויות בנכס על ידי הועדה יתבצע  בהתאם לחלופות הבאות:

א.  חוכר במקרקעי ישראל, עפ"י חוזה חכירה לדורות חתום  - החוכר ימציא לוועדה העתק מהחוזה ולא יהיה צורך באישור נוסף מאת המינהל;

ב.  במקרים בהם בעל הזכויות בנכס אינו צד לחוזה חכירה לדורות (לדוגמה: בעל זכויות בנחלה, בעל זכויות על פי הסכם פיתוח, צד להסכם הרשאה לשימוש)  - יידרש  אישור המינהל בהתאם לתקנות כי בעל הזכויות  הוא בעל זכות בנכס לצורך התקנות.

5.   בחינה מוקדמת של הבקשה להיתר:

א.  לא בכל סוגי התיקים יאשר המינהל בניה נוספת במוחכר ו/או בניה למטרה החורגת ממטרות החכירה. כך לדוגמה, לא יאשר המינהל בניה למגורים/פעילות לא חקלאית  מחוץ לחלקת המגורים בנחלה.  כמו כן, במקרים רבים הסכמת המינהל מותנית בתשלום כספי למינהל כתנאי למתן הסכמתו.

לפיכך, המינהל יאפשר לבעל הזכויות המעוניין בכך להגיש את הבקשה להיתר למינהל לצורך קבלת הודעת המינהל על אי התנגדותו למתן ההיתר טרם הגשת הבקשה לועדה או במקביל להגשתה. 

ב.   על אף האמור בסעיף 5 (א) הנ"ל,  במקרים המפורטים להלן הודעת המינהל על אי התנגדותו למתן ההיתר תינתן רק לאחר דיון בועדה, כתנאי סופי למתן ההיתר:

1)    בקשה לשימוש חורג מהיתר;

2)    מבנים למגורים זמניים בנחלות;

3)    במקרים בהם קיימת שאלה של פרשנות של התוכנית התקפה (בדרך כלל עת מדובר בתוכניות ישנות).

4)    בתוכניות בניה למגורים המגזר העירוני (הוראת אגף שו"כ מס'  382  ו - 382 א'   ובתוכניות בניה למגורים בישובים חקלאיים, קהילתיים  וכפריים שבטפול האגף החקלאי (הוראת אגף חקלאי 61א').

ג.  במקרים המפורטים בסעיף 5 (ב) (1) – (3) לעיל בעל הזכויות יהיה רשאי לבקש בדיקה מקדמית שלא לצורך מתן הודעה על אי התנגדות. דהיינו, ללא צורך בעריכת עיסקה, תשלום וכו' כתנאי לביצוע הבדיקה המקדמית.

6. הודעה על אי התנגדות:

כמפורט לעיל, כתנאי למתן ההיתר, יידרש מבקש ההיתר להמציא אישור מאת המינהל על אי התנגדותו למתן ההיתר. לשם כך, תיערך בדיקה זהה לבדיקה שהייתה מתבצעת על ידי המינהל קודם כניסת התקנות לתוקף. הודעת המינהל על אי התנגדותו תינתן לאחר בדיקה הבקשה להיתר, עריכת עיסקה, גביית תשלום וחתימתם הסכם בהתאם להחלטות המועצה ונהלי המינהל התקפים.

7. מועד כניסת התקנות לתוקף:

התקנות יכנסו לתוקף ביום 30.5.09 ויחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.
בקשות שהוגשו לפני מועד זה יטופלו כפי שהיה נהוג עד היום.

gov