המינהל יממן 50% מהתכנון של רשוות מקומיות


המינהל יממן 50% מהתכנון של רשויות מקומיות על מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל  יקצה מיליוני שקלים להשתתפות בהוצאות התכנון של רשויות מקומיות על מקרקעי ישראל הנמצאים בתחומן.

החלטה זו שהתקבלה באחרונה בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל נועדה לעודד רשויות מקומיות לקדם תכנון על קרקעות בתחום השיפוט שלהן. המינהל מצידו ישא בעלויות של עד מחצית מהוצאות התכנון של הרשות.

עלויות התכנון ושלביו יסוכמו עם הרשויות מראש ובכתב בהתאם לאמות המידה ולתעריפי התכנון המקובלים במינהל.

הרשות המקומית תתבקש להציג למינהל את המבנה התקציבי הכולל למימון הפרויקט כדי לוודא שסך כל השתתפות הגורמים השונים (כולל המינהל)  במימון הפרויקט לא יהיה גדול מעלות הפרויקט.

השתתפות המינהל מותנית במקורות התקציב שיגייס המינהל למטרה זו.

gov