פרסום תקנות-מאגר מידע ואגרות

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות) ותקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע) פורסמו כדין.
(י"פ 6335 מיום 17.8.04,עמ' 929,931).

תחילתן של התקנות, כאמור בהן, הינו 120 יום מיום פרסומן - ביום 15.12.04. 
התקנות בנושא מאגר המידע מתייחסות לפרטים שיכלול מאגר המידע לגבי דירות במקרקעין, ככל שנקלטו במערכת הממוכנת של המינהל כגון: נתונים מזהים, פרטים של בעלי הזכויות, סוג החוזה, הודעות שהומצאו למינהל בדבר רישום משכון על זכויות לגבי הדירה, פרטי התחייבות המינהל לרישום משכנתא בנוגע לדירה, בקשות להעברת זכויות לגבי הדירה ועוד. כמו כן מתייחסות התקנות לתנאי מסירת המידע מתוך המאגר. 
התקנות בנושא האגרות קובעות את נהלי התשלום והסכומים שישולמו למינהל בעד שורה של שירותים המפורטים בתוספת לתקנות כגון: קבלת מידע מוקדם על יחידת דיור, הגשת בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז, ערעור על קביעת ערך קרקע, אישור זכויות לנכס, הפקת דוחות ועוד. כמו כן קיים פירוט בתקנות לגבי המקרים בהם רשאי המינהל לפטור מתשלום אגרות עבור מתן שירותים אלו.  
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע) התשס"ד - 2004 
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות) התשס"ד- 2004
gov