המירוץ לרישום הדירה בטאבו

המינהל פועל נגד חברות שלא מסדירות רישום בטאבו של דיירים

מינהל מקרקעי ישראל מגביר את האכיפה נגד חברות קבלניות שלא מסדירות את רישום הדירות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) כנדרש.

 
מדובר במקרים הרבים שבהם הקרקע, שעליה נבנו הבתים, עברה את הליך ההסדר או הפרצלציה, ואין מניעה לרשום את הבתים האמורים בפנקס הבתים המשותפים. במקרים אלה אי רישום הבתים המשותפים מונע את רישום זכויות רוכשי הדירות בטאבו.

במסגרת ישום מסקנות דוח גדיש לרפורמה במינהל נקבעו יעדים להאצת  הליכי ההסדר והרישום של הזכויות במקרקעי ישראל, ובמקביל  יחדל המינהל  בהתאמה, לנהל רישום זכויות חוזיות לגבי מקרקעי ישראל. מועצת מקרקעי ישראל  קבעה כי  יחוסל הפיגור הקיים בהליכי הסדר המקרקעין וברישום הזכויות בטאבו של כ- 400 אלף יחידות דיור.

המינהל משקיע מאמצים רבים בהשלמת רישומם של הבתים המשותפים, ובהעדר שיתוף פעולה מצד החברות חייבות הרישום, יוזם המינהל הגשת תביעות משפטיות כנגדן על מנת לחייבן למלא את חובת הרישום המוטלת עליהן.     

מתוך מגמה לעודד ולקדם   את רישום הבתים המשותפים וזכויות המשתכנים על מקרקעי ישראל ולהגביר את המודעות  לנושא חשוב זה מפרסם המינהל את שמות החברות הקבלניות כנגדן הוגשו תביעות משפטיות במסגרת המאמץ לאכיפת הרישום על ידן, תוך ציון המקרים בהם כבר ניתן פס"ד המעגן ומחייב את הרישום, והמקרים שבהם נרשמו הבתים המשותפים (באופן מלא או חלקי) בעקבות הטיפול המשפטי.

  כל משתכן על מקרקעי ישראל שזכויותיו אינן רשומות בטאבו נקרא בזה לברר    אצל החברה הקבלנית שממנה רכש את דירתו את מצב הרישום של דירתו     ולעמוד על כך שזכויותיו הקנייניות בדירה תירשמנה בטאבו.

gov