חיילי מילואים - אישור הסכם פשרה בתובענה יצוגית

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 17.2.2016 אישר בית המשפט המחוזי הסכם פשרה ("הסכם הפשרה") שהושג בענין התובענה ובקשת האישור ("התובענה" ו"בקשת האישור" בהתאמה) שהוגשו בת.צ. 12079-05-14 יוסף סיידו ("המבקש") נ' רשות מקרקעי ישראל ("המשיבה").

1.    ביסוד הבקשה לאישור והתובענה טענת המבקש כי ההנחה בסך 50,000 ש"ח עליה החליטה מועצת מקרקעי ישראל בהחלטות מועצה צריכה להינתן מהמחיר המוצע במכרז ללא מע"מ (ועל המחיר החדש להוסיף מע"מ), בעוד שהרשות מעניקה את ההנחה למחיר הכולל מע"מ.

2.    רשות מקרקעי ישראל הגישה תגובה לבקשה ובה דחתה את פרשנות המבקש להחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

3.    הסכם הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של איש למשנהו שנטענה בכתבי בי-הדין שהוגשו במסגרת התובענה ובקשת האישור.

4.    כמפורט בהסכם הפשרה, הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה תוגדר באופן הבא: "כל "חיילי המילואים הפעילים" אשר זכו במכרזים של המשיבה ואשר ניתנה להם הנחה בסך של 50,000 ש''ח ממחיר העסקה כולל מע"מ, כמפורט בתובענה, וזאת בתקופה של 7 שנים שקדמו ליום הגשת התובענה.

5.    המבקש מיוצג על ידי עו"ד ניצן גדות ("ב"כ המבקש") שכתובתו לצורך הליך זה רח' קפלן 17, תל אביב. המשיבה מיוצגת על ידי עו"ד גינת אריאל קצ'קו מפרקליטות תל-אביב (אזרחי), רח' דרך מנחם בגין 154 תל אביב, ת.ד. 33051, 6133001 ("ב"כ המשיבה").

עיקרי הסכם הפשרה:

6.    הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה והתקופה הרלבנטית:

"כל "חיילי המילואים הפעילים" אשר זכו במכרזים של המשיבה ואשר ניתנה להם הנחה בסך של 50,000 ש''ח ממחיר העסקה כולל מע"מ, כמפורט בתובענה, וזאת בתקופה של 7 שנים שקדמו ליום הגשת התובענה."

7.    המשיבה תפצה את חברי הקבוצה אשר יחולקו באופן הבא:
תת קבוצה א' –  תכלול את כל החיילים אשר הוגדרו בקבוצה הנ"ל ואשר בחוברת המכרז בו זכו לא נכתב כי הסך 50,000 ש''ח הינו כולל מע"מ. קבוצה זו תפוצה בסכום המע"מ ששולם על ידי כל אחד מחברי הקבוצה על הסך של 50,000 ש''ח.
תת קבוצה ב' –  תכלול את כל החיילים אשר הוגדרו בקבוצה הנ"ל ואשר בחוברת המכרז בו זכו כן נכתב כי הסך 50,000 ש''ח הינו כולל מע"מ. קבוצה זו תפוצה בסכום מחצית המע"מ ששולם על ידי כל אחד מחברי הקבוצה על הסך של 50,000 ש''ח.

8.        הפיצוי הכספי הנ"ל יבוצע באופן הבא:

 

א.

המשיבה תפנה באופן יזום לכל חבר מחברי הקבוצה במכתב אליו תצרף טופס מילוי פרטים ומספרי חשבון עדכניים לשם ביצוע ההחזר הכספי. המשיבה תבצע את התשלום תוך 60 ימים מאת קבלת הטופס הנ"ל בחזרה לידיה.

 

ב.

המשיבה תערוך מעקב אחר קבלת הטפסים לצורך ביצוע ההחזר הכספי כך שחבר מחברי הקבוצה אשר לא ישיב לידי המשיבה את טופס מילוי הפרטים הנ"ל, תנסה המשיבה לאתר את כתובתו העדכנית במשרד הפנים ותשלח אל אותו חבר מכתב נוסף.

 

ג.

לחבר הקבוצה יעמדו 3 חודשים ממועד משלוח הפניה ו/או הפנייה החוזרת כדי לגבות את הסכום המגיע לו. 

 

ד.

תוכן הסכם זה בצירוף טופס מילוי הפרטים הנ"ל יפורסם באתר האינטרנט של המשיבה. המשיבה תישא בכל העלויות הנלוות ליישום וביצוע הסדר פשרה זה, לרבות הפרסומים הנדרשים

9.  מתוך את מערך חיילי המילואים רמ"י תפעל לתיקון החלטת המועצה כך שיקבע מפורשות כי סכום ההנחה יעמוד על 50,000 ₪ ללא רכיב מע"מ. ההחלטה לכשתאושר תחול על כלל המכרזים מיום חתימת הסכם הפשרה. יובהר כי ההחלטה טעונה אישור מועצת מקרקעי ישראל ושר אוצר.

10.  הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי, רח' ויצמן 1, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:30, וכן אצל ב"כ המבקשים שפרטיו לעיל, בתיאום מראש.

אישור הפשרה:

11. הפשרה אושרה אחרי שלא הוגשו לה התנגדויות או הודעות פרישה.

12. הפשרה אושרה אחרי שנמצא שבודק אינו דרוש לבדיקתה, בהתאם לסעיף 19 (ב) (1) לחוק.

13.  תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.