עדכון טבלאות שומה

הודעה לציבור - הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל - עדכון טבלאות הקרקע ברשות מקרקעי ישראל

החל מתאריך 15/3/2016 יערך הליך מואץ לעדכון טבלאות מחירי הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. העדכון יתבצע ברמה הארצית ויתפרס על פני השנה הנוכחית.

הטבלאות משמשות לצורך:

  • גביית דמי היתר, דמי חכירה והיוון בנכסי מגורים צמודי קרקע

  • הקניית בעלות בנכסי מגורים צמודי קרקע עד לשטח של דונם

לתשומת לבכם, בבקשות שתוגשנה החל מתאריך 15/3/2016 ייערך החישוב בהתאם לערך העדכני. במידה וטרם עודכן ערך הטבלה, יערך החישוב בהתאם לערך הטבלה הקיים או בהתאם לשומה פרטנית (בהעדר ערך טבלאי).

הערכים צמודים למדד המחירים לצרכן.


* השימוש בטבלאות ועדכונן באופן שוטף מבוצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל  ( 1369 , 1370) והחלטות הנהלת הרשות.

* * החוכר רשאי לבקש כי סכום החיוב יחושב על פי שומה פרטנית ולא על פי הערך הטבלאי.

gov