מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הארכת תוקף שומות

מחירי קרקעות שישווקו במכרזים חוזרים לציבור הרחב על ידי המינהל ישארו ללא שינוי במשך שנתיים מיום עריכת השומה - בכפוף לאישור המינהל.

ההחלטה שהתקבלה על ידי הנהלת המינהל בישיבתה האחרונה קובעת כי תוקף שומות המקרקעין לכל סוגי הקרקעות שישווקו לציבור פעם נוספת במכרזים פומביים, לאחר ששיווקם לא הצליח בפעמים קודמות, יוארך לשנה נוספת עם תום השנה הראשונה ממתן השומה- כל זאת בכפוף לחוות דעתו של השמאי המחוזי במינהל ומנהל אגף שיווק וכלכלה.
עד היום היה נהוג במינהל כי תוקף שומת המקרקעין בדרך של הקצאת קרקע במכרז פומבי היה שנה אחת . במקרים בהם נערך מכרז חוזר- עם תום השנה - ליתרות קרקע שלא שווקו או למגרשים ששווקו אך לא מומשו - מוצאת שומה חדשה.
ההחלטה החדשה נועדה למנוע עיכובים בהוצאת קרקעות במכרזים חוזרים שמקורם ב תהליכי הכנת שומות חדשות לקרקע.
ההחלטה טעונה את אישור מועצת מקרקעי ישראל.

gov