מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הליך שימוע בכתב - החלטה 969

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1070 –
 הליך שימוע בכתב לגבי החלטה 969 בעניין הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת
 

בישיבתה מיום 11.1.06 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לבחון את ההסדרים שבהחלטת מועצה מס' 969 בעניין הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת, על תיקוניה בהחלטה מס' 1013 ובהחלטה מס' 1029תוך מתן זכות שימוע לציבור.

במסגרת הבחינה יבחן הצורך בקיום הסדר נוסף שעניינו קביעת פיצוי בצד פעילותה של ועדת הפיצויים הפועלת עפ"י החלטה מס'1023 וכן יבחנו מבנה ההחלטה, מרכיביה, סכומי הפיצויים והתמריצים הקבועים בה.

כל המעוניין להביע עמדתו מוזמן לכתוב לאגף החקלאי על ידי לחיצה על הקישור המצורף.
ניתן לכתוב תגובות לא יאוחר מ- 30/4/06/

לנוחותכם מצורפות ההחלטות הרלוונטיות:
החלטה 969
החלטה 1013
החלטה 1029
החלטה 1023

gov