החברות המתכננות שזכו במכרז למתן שירותי תכנון

במכרז למתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור  מינהל מקרקעי ישראל (חברות מתכננות) ,  זכו  12 חברות מתוך 44   חברות שניגשו למכרז.

החברות שנגשו למכרז מעסיקות צוות מקצועי קבוע לביצוע עבודות התכנון הכולל מנהל פרויקט, שני אדריכלים, מהנדס וכלכלן.

החברות הזוכות נבחרו על ידי שקלול הערכת התאמה של הצוות המקצועי וההצעה הכספית.

במסגרת המכרז נקבע יש"ב אחיד של 1.68 ₪ (יחידת שכר בסיסית שהוותה את  ההצעה הכספית במכרז) המהווה מרכיב לפיו תשולם התמורה לחברות.

היש"ב האחיד במכרז הקודם היה 1.50 ₪ (לפי מדד חודש יוני 2004).

המינהל יחתום עם החברות הזוכות חוזה התקשרות לשלוש שנים, במהלכן תקבלנה החברות הרשאות לתכנון פרויקטים ליעודי קרקע למגורים, לתעסוקה ולתיירות,  לפי דרישת המינהל.

המינהל החל בהוצאת מכרזים לחברות מתכננות בשנת 1995 .המכרז הנוכחי הוא המכרז הרביעי שמוציא המינהל.

להלן רשימת החברות הזוכות במכרז:

מס"דשם המציעמנהל התכנוןאדריכל (1)אדריכל (2)מהנדסכלכלן
1אילה רונאלאילה רונאלאילה רונאלדני לזראברהם מונטהמאיר אמיר
2ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מאלי ארמוןאלי ארמוןאבי חינקיסגבי לוטןאירית צ'רניאבסקי
3בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנוןאורי הורביץמאיר בוכמןדב קורןיוסי שטרקזאב ברקאי
4וקסמן גוברין (נדן) חברה להנדסה בע"מיגאל גוברין רפי לרמןעדנה לרמןגדעון ירושלמירן חקלאי
5יער קורין תכנון וניהול בע"מיעקב יעריעקב יעריחיאל קוריןגל גרונרזאב ברקאי
6מקיף פיתוח ותשתיות (1993) בע"מרולנדו רייטרדינה אמרדוד קנפושלמה גלברזאב ברקאי
7נ. מליס, נ.מלצר, א.כהן - אדריכליםראי כהןנעמה מליסאריי כהןאברהם מונטהאבי חפץ
8סיטילינק השקעות 1994 בע"מדורון רוהטיןאמיר מןדורון רוהטיןאברי קדמיקלמן דינס
9פרחי צפריר אברהמי קלימשטיין לוי בע"מעפרה אברהמייוסף פרחידורון צפריראריה לבנטוןאירית צ'רניאבסקי
10קשת מ.כ. ניהול פרוייקטים בע"ממשה כהןאמיר קולקררנדי אפשטייןאברהם מונטהזאב ברקאי
11ת.י.ק. פרוייקטים ז.ט. בע"מזאב טמקיןרם מרשמשה מרגליתגדעון ירושלמיאהוד פסטרנק
12תה"ל לייטרסדורף בע"מטומס לייטרסדורףטומס לייטרסדורףיהושע כינורישלמה קרסנראהוד פסטרנק
gov