סדר יום לישיבת המועצה 9.3.08

להלן סדר היום לישיבת המועצה אשר תתקיים ביום א' 9.3.08 בשעה 15:30  במשרד הבינוי והשיכון

​1.  פרידה ממנהל המינהל, מר יעקב אפרתי
2.  מתן תמורה קרקעית במסגרת הסכם פשרה עם לואי מחמד אבו – ג'אמע
3.  תוספת בניה, שינוי ניצול, שינוי יעוד, פיצול – תשלום דמי היתר
4. הקניית זכויות במקרקעין לזרים וזכאים לעלות לישראל על פי חוק השבות, התש"י 1950
5. הקצאת זכות בעלות בקרקע שייעודה למטרות תעשייה ומסחר
6. היוון רעיוני של דמי חכירה שנתיים בקרקע לבניה למגורים
7. הקצאה לבני מקום מפוני חבל עזה וצפון השומרון
8. תנאים להחכרת קרקע חקלאית שהוקצתה למטרת מטעים לתקופת חכירה נוספת
9. מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ
10.בניה למגורים בחלקות א' בנחלות במושבי עובדים בכפרים שיתופיים ובמושבות 
נית להגיב על ההצעות שתובאנה לאישור המועצה באתר המינהל במדור מועצה והנהלה.

gov