מציע שני במכרז

לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם: המידע המופיע בדף זה אינו בתוקף

מנהל מינהל מקרקעי ישראל העביר לבירור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את עמדתו לפיה הקריטריון היחיד לזכייה במכרז של מציע שני,   לאחר שהזוכה הראשון אינו מממש את זכייתו, צריך להיות, כי יסכים לשלם לא פחות מ-90% מהצעת המציע הראשון.​

קריטריון זה נועד  למנוע שיתוף פעולה בין המציע הראשון לשני, באופן שעלול להיווצר לאחר היוודע תוצאות המכרז, אם יהיו פערים העולים על 10% בין ההצעה הראשונה לשנייה, יסוכם בין המציע הראשון לשני כי המציע השני יזכה במכרז והמציע הראשון ישלם לו מחצית מן ההפרש בין ההצעות, על מנת לרכוש ממנו הזכויות בקרקע.

כאמור עמדת מנהל המינהל דורשת בירור נוסף מול המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שכן העמדה אשר גובשה על דעתו של המשנה ליועץ היתה, כי יש לאפשר זכייה למציע שני אם הצעתו הינה 90% מההצעה הזוכה או אינה נופלת משומת השמאי שביסוד המכרז, לפי הנמוך.

בנסיבות האמורות לא נקבעו בהחלטה הנ"ל כללים לטיפול במציע השני.

לפיכך, עד לסיכום הנושא מול המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הוחלט לפעול כלהלן:

  1. מציע מס' 2 יקבל הודעה בעת החזרת הערבות, כי הינו מציע מס' 2.

  2. המינהל ישמור את פרטיו של המציע השני במשך 60 הימים הניתנים לזוכה  במכרז (המציע הראשון) הסדרת התשלום.

  3. על המציע השני מוטלת  החובה לברר, אחרי 60 יום, אם הזוכה השלים חובותיו.

  4. אם הזוכה לא עמד בתנאי המכרז, יוכל המציע השני לפנות למינהל ולבקש להכריז עליו כזוכה במכרז בתנאים המפורטים בסעיף 6 שלהלן.

  5. המינהל יוכל לפנות מיוזמתו למציע מס' 2  ולהציע לו להתקשר בתנאים המפורטים בסעיף 6 שלהלן.

  6. התנאים בהם יסכים המינהל להכריז על המציע השני כזוכה במכרז:

6.1     כאשר הצעת הזוכה במכרז (המציע הראשון) גבוהה משומת השמאי לזכויות המוצעות במכרז -

בתשלום מלוא שווי זכויות החכירה עפ"י שומת השמאי למכרז, או במחיר שהציע המציע השני במכרז, לפי הגבוה מביניהם.

6.2     כאשר הצעת הזוכה במכרז (המציע הראשון) נמוכה משומת השמאי לזכויות המוצעות במכרז –

בתשלום של לא פחות מ-90% מהצעת המציע הראשון או במחיר שהציע המציע השני במכרז, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שהמחיר שישולם לא יפחת ממחיר המינימום שנקבע במכרז.

  1. אם המציע השני יבקש להתקשר עם המינהל בתנאים שפורטו בסעיף 6 לעיל, יהא עליו להשלים את כל התשלומים הנדרשים תוך 120 יום ממועד הודעת המינהל על זכיית המציע הראשון (תוך 60 יום מביטול זכייתו של המציע הראשון).

  2. הוראות אלה יכללו בתנאי המכרז ויפורסמו כחלק בלתי נפרד ממנו.

gov