צעדים כנגד קבלנים סרבני רישום בטאבו

הנהלת המינהל תשקול מניעת גישה למכרזים
של קבלנים "סרבני רישום" בטאבו של זכויות דייריהם

32 חברות/יזמים בעלי 3 פרויקטים  ומעלה במינהל ו 34  חברות או יזמים להם לפחות 2 פרויקטים במינהל אשר התרשלו ברישום זכויות בתים משותפים של דייריהם קיבלו לאחרונה מכתב ממינהל מקרקעי ישראל המודיע להם כי ישקול להגביל השתתפותם במכרזים.
במכתב נטען כי התנהגות הקבלנים הינה הפרה יסודית של חוזי הפיתוח שנחתמו עמם וכן פגיעה ברוכשי הדירות שגם כלפיהם הם מחוייבים ברישום.
עוד נטען כי המינהל המשקיע מאמצים רבים בהשלמת רישומם של הבתים המשותפים ושל זכויות המשתכנים בדירות שבאותם בתים, דבר שכרוך בהקצאת ממון ומשאבים רבים לנושא, נאלץ להוציא סכומי כסף גדולים ומיותרים על מנת להפעיל עורכי דין ולהגיש תביעות משפטיות לאכיפת הרישום.

בסיומו של המכתב נאמר כי היות והחברה נמנית על קבוצת "סרבני רישום" כמעט  סדרתיים  המינהל ישקול למנוע בעדה את האפשרות להשתתף במכרזי הקרקע של המינהל עד אשר יוסדרו עד תום חובות הרישום שלהן.

בסה"כ  כ -‎350,000 יחידות דיור (מבונות ומאוכלסות) הנמצאות על קרקעות המדינה, אינן רשומות עדיין בטאבו.
כ-70,000 יחידות דיור מהן, נמצאות בשלב של טרום פרצלציה, בכוונת ממ"י להשלים את רישום הפרצלציות, שבהן יחידות הדיור הנ"ל תוך 1.5 שנים.

מ-2003 ועד 2005 ביצע המינהל ודאג לביצוע רישום פרצלציות שבהן 125,000 יחידות דיור.
בכוונת ממ"י להשלים את רישום הזכויות, לכל 350,000 החוכרים ב-5 שנים ("תוכנית חומש")- היינו עד לשנת 2009.

gov