חוות דעת היועץ המשפטי לבריכות המלח

מצורפת בזאת חוו"ד היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין עסקת בריכות המלח, לפיה אין היועץ  רואה מניעה משפטית לאישור ההסכם עם חברות המלח .

ההסכם שאושר במועצת מקרקעי ישראל באוקטובר 2003 יאפשר קידום תכניות לבניית אלפי יחידות דיור בעתלית ובאילת על שטח כולל של כ-2,000 דונם לגביהם יש לחברות המלח חוזי חכירה.
הקרקעות לגביהן נחתמו החוזים מוחזקות כיום על ידי החברות בחוזים שמטרתם תעשייה כולל בריכות מלח.
בהסכם שאישרה המועצה יחולקו זכויות המקרקעין בעתלית בין המינהל לבין חברות המלח ביחס של % 50 - % 50. באילת יוענקו % 30 מהזכויות לחברות ו-% 70 למינהל מקרקעי ישראל והיזמות בפרויקט כולו תהיה למדינה.
כל הוצאות הפינוי בקרקעות אלו יחולו במלואן על החברות, המתחייבות לפנות את המפעלים תוך 24 חודשים מיום אישור התוכנית. עלויות התכנון והפיתוח וכו' יחולו על הצדדים לפי חלקיהם והחברות מוותרות ממועד חתימת הסכם זה על זכויותיהן הקודמות במקרקעין.
עם חתימת ההסכם ניתן יהיה להמשיך בתנופת התכנון לשינוי יעוד הקרקע אשר תוסיף כאמור אלפי יחידות דיור וחדרי מלון בערים עתלית ואילת.
להלן חוות הדעת המלאה של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז.

קבצים להורדה

gov