מכרז לקבלת שירותי רישום בטאבו

הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי רישום בפנקסי המקרקעין,עדכון קובצי המנהל וביצוע מעקבים

​מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) מזמין בזאת הצעות למתן השירותים הנ"ל.
התנאים וההנחיות להשתתפות במכרז,פירוט השירותים הנדרשים,נוסח ההצעה,נוסח ערבות בנקאית,נוסח חוזה  ההתקשרות ואמות המידה לקביעת הזוכה במכרז,כלולים בחוברת המכרז.
תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אפשרות להארכתה עד לתקופה מרבית של 5 שנים,כמפורט במסמכי המכרז.
על המציע להיות חברה רשומה כדין בישראל ולצרף להצעתו את המסמכים האים :
 .1 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
. 2ערבות בנקאית  לפקודת המנהל בנוסח הכלול במסמכי המכרז,בתוקף עד יום 31.3.2007
. 3. יתר האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.
כנס להבהרות,שאלות ותשובות,יתקיים ביום ד'  6.09.06 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של מחוז מרכז מינהל מקרקעי ישראל  ,ק.הממשלה קומה 5.
שאלות בכתב ,לקראת הכנס , ניתן יהא להגיש עד ליום ב' 18.9.06 לאגף בעלות ורישום לפקס מס'  02-6208383 
יש לציין ע"ג המסמך - מכרז 25/06.
פרטים מלאים על המכרז מתפרסמים באתר לשכת הפרסום הממשלתית.

gov