החזר תשלומים במכרזי קרקע

החזר בגין הוצאות השתתפות במכרזי קרקע

​בהנחיות חדשות שפירסם החשב הכללי במשרד האוצר נקבע נוהל להחזר תשלומים  בגין הוצאות במכרזי קרקע כדלהלן:
 
1.              העלויות למשתתפי מכרזי קרקע המפורסמים על ידי מינהל מקרקעי ישראל מחולקות לשתיים:
א.             הוצאות בגין רכישת חוברת המכרז.
ב.             עלויות בגין המצאת ערבות בנקאית.
2.              ככלל, לא יוחזרו כספים  למשתתפי מכרזים בגין עלויות שנבעו כתוצאה מהשתתפות במכרז.
3.              ועדת העסקאות הרלבנטית במינהל, רשאית להחליט על החזר ההוצאות המוזכרות בסעיף 1 לעיל, אך ורק במקרים בהם ועדת העסקאות החליטה על ביטול המכרז לפני פתיחת המעטפות, כתוצאה מגורמים הקשורים במינהל מקרקעי ישראל ולא קשורים לגורמים אחרים.

gov