רפורמה במינהל

המהפכה של אולמרט במינהל מקרקעי ישראל יוצאת לדרך
 
אולמרט: תותר בעלות פרטית בקרקע המדינה
 

​מלצות ועדת גדיש אושרו על ידי ראש הממשלה אריאל שרון ויובאו בקרוב לאשור הממשלה- כך אמר היום מ"מ רוה"מ ושר התמ"ת אהוד אולמרט בתום פגישה שקיים אצל רוה"מ בנושא, יחד עם שר האוצר. השר אולמרט הדגיש כי מדובר במהפך הסטורי המאפשר לכל בעלי הדירות במדינה, לרשמן בבעלותן הפרטית לאחר שהוונו.

השר אולמרט ציין כי המשימה העיקרית הנדרשת במינהל מקרקעי ישראל כיום היא שיווק הקרקע: שיפור ביכולות השיווק ובתוצאות השיווק ישפיעו השפעה מכרעת על שוק הנדל"ן, על הכנסות המדינה ועל כל כלכלת ישראל, וכי קרקע אינה מקור להכנסות המדינה אלא משאב לאומי לפיתוח ולקידום יעדי הממשלה.

מינהל מקרקעי ישראל ירכז את פעילותו בשלושה תחומים עיקריים: רישום הקרקע; שמירה על הקרקע; ובעיקר – שיווק קרקעות. זאת גם במחיר ויתור על תחומים אחרים בהם עוסק המינהל כיום, וכמובן – תוך ייעול המערכת המבנית והארגונית של המינהל.

בהמלצות:

1. מניעת החיכוך בין מינהל מקרקעי ישראל לחוכרים:

 

קרקע למגורים


שיווק קרקע המיועדת למגורים עם מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות והקניית מלוא הזכויות בקרקע המיועדת למגורים למי שרכש זכויות מהוונות במקרקעי ישראל למטרה זו, על מנת למנוע הזדקקות בעל הזכות לשירותי מינהל מקרקעי ישראל.
מטרה זו ניתנת להשגה על ידי אחת משתי החלופות הבאות:
ý החכרת מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות;
ý הקניית בעלות על הקרקע.
המלצה זו לא תחול בנחלות ומשקי עזר במושבים ובשטחי מחנה בקיבוצים.
במגמה להרחיב את מעגל הזכאים לרכוש את מלוא הזכויות כאמור, יערוך המינהל מבצע היוון נוסף בקרקע עירונית המיועדת למגורים.

· יואצו הליכי ההסדר והרישום של הזכויות במקרקעי ישראל, והמינהל יחדל, בהתאמה, לנהל רישום זכויות חוזיות לגבי מקרקעי ישראל. במסגרת זו מוצע כי:
- יחוסל הפיגור הקיים בהליכי הסדר המקרקעין וברישום הזכויות בכ- 400 אלף יחידות דיור;
- על מנת שלא ייווצר פיגור מחודש בהליכי ההסדר ורישום הזכויות, ככלל ישווקו מקרקעין למגורים לאחר שעברו פרצלציה.

קרקע לתעסוקה


עריכת מבצע היוון במגזר העירוני בקרקע המיועדת לתעסוקה במגמה להקטין, ככל האפשר, את מספר בעלי הזכויות הלא מהוונות במגזר זה. המבצע יכלול שערוך מחדש של הנכסים ועקרונותיו יקבעו על ידי המינהל.

2. תכנון מתארי ומפורט

תיערך חלוקה מחדש של האחריות בתחום התכנון בין הגורמים הממשלתיים, כך שהאחריות על התכנון המתארי בכל הרמות (ארצית, מחוזית ומקומית) תהיה בידי מינהל התכנון שבמשרד הפנים, ואילו האחריות על התכנון המפורט תהיה בידי מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, הרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה אחרים, לפי העניין.
בד בבד עם העברת האחריות לתכנון המתארי למינהל התכנון תועבר אליו האחריות לעמידה ביעדים הכמותיים בתכנון המתארי של יחידות הדיור והנגזרות בייעודי קרקע לתעסוקה, שירותים וצורכי ציבור.

כן תקבע מסגרת לזירוז הליכי התכנון באמצעות הקמת מנגנון תיאום מוקדם מול מוסדות התכנון.

מנגנון זה יבחן אף היתכנותן התכנונית והכלכלית של התוכניות המקודמות על ידי מינהל מקרקעי ישראל, אשר טרם הוחלט על הפקדתן וימיינן בהתאם לצפי הביקושים למגורים ולתעסוקה, בהתאם למגמות תכנוניות עדכניות. כן יקבעו סדרי עדיפויות להמשך קידומן, בהתאם למיון זה.

3. פיתוח ושיווק של מקרקעי ישראל

· האחריות לביצוע פיתוח תשתיות עירוניות בפרויקטים במקרקעי ישראל תועבר בהדרגה לרשויות המקומיות. הדבר יעשה תוך שיתוף פעולה מלא בין הגופים הנוגעים בדבר ועל פי כללים שיקבעו.

· שיטת הקצאת המקרקעין לחכירה:
- יישום מיידי של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר הקצאת מקרקעין בחוזה חכירה, ללא שלב ביניים של הסכם פיתוח;
- ככלל, הקצאות מקרקעין לתעשייה ולתיירות ייעשו במכרז. הקצאות בפטור ממכרז תיוחדנה למקרים חריגים בלבד.
- לחדש את הליכי החקיקה של הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002.

oעלויות הפיתוח יוגבלו לתקרת האגרות וההיטלים הקבועים בדין. חריגה מתקרה זו תהא טעונה אישורה של ועדת פרויקטים. נציגי המינהל, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים ומשרד האוצר יהיו חברים בוועדת הפרויקטים.

· חלוקת גיאוגרפית של הפעילות בין מינהל מקרקעי ישראל למשרד הבינוי והשיכון - משרד הבינוי והשיכון יתכנן תכניות מפורטות ויפתח פרויקטים באזורי עדיפות לאומית; ישובים חדשים, ככל שאושרו; פרויקטים להתחדשות עירונית; ויטפל בפרויקטים לזכאים ולאוכלוסיות מיוחדות.

· כן יפעל המשרד ברשויות המקומיות בהן פועל כיום בהיקפים נרחבים, וברשויות נוספות, כפי שיוסכם, מראש, בינו לבין המינהל. המינהל יעניק הרשאות לתכנון ופיתוח בתחום הרשויות המקומיות, כפי שיוסכם בין הגופים בהתאם לאמור לעיל, למשרד הבינוי והשיכון בלבד וימנע מלפעול בתחום הרשויות האמורות. תבחן העברת האחריות על פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע שונים בין המינהל למשרד הבינוי והשיכון בתחום הרשויות המקומיות כאמור.

4. שמאות


· השומות להן נזקק המינהל יוזמנו ויבוקרו ע"י שמאים עובדי אגף השמאות במינהל ויערכו ע"י שמאים נותני שירות מתוך מאגר השמאים הקיים ו/או שמאים שיבחרו במכרז שיערך מעת לעת בשיתוף השמאי הממשלתי (להלן: מאגר השמאים). גריעה או הוספה למאגר השמאים תעשה בהיוועצות בין שמאי המינהל לשמאי הממשלתי. ההנחיה והבקרה המקצועית על פעילות שמאי המינהל והשמאים שבמאגר השמאים יעשו ע"י השמאי הממשלתי. שומות מיוחדות בהיקפן ובטיבן ייעשו על ידי השמאי הממשלתי.
· השגות על שומות שיערכו ע"י שמאים ממאגר השמאים ידונו על ידי השמאי הממשלתי.
· שר המשפטים ימנה בהקדם צוות במשרדו בשיתוף נציגי מינהל מקרקעי ישראל, לבחינת מנגנוני ערער על החלטות השמאי הממשלתי בהשגות.
· שומה עצמית - המינהל יאפשר ביצוע מזורז של עסקאות מסוימות על בסיס שומה עצמית שנעשתה על ידי שמאי מקרקעין מטעם המבקש בכפוף למנגנון בקרה ובדיקה מטעם שמאי המינהל והשמאי הממשלתי. בתום שנה מתחילת יישום המלצה זו יבחן המינהל את ההסדר וישקול את המשך יישומו.
· המינהל יחדל לפרסם לציבור את מחיר המינימום במכרזיו. השמאי יפקיד את הערכתו לערך הקרקע במכרז לתיבת המכרזים עובר למועד שנקבע להגשת ההצעות. ככלל, תשמש הערכת השמאי את ועדת המכרזים לקביעת מחיר המינימום במכרז. יחד עם זה, המינהל יביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל כללים, כך שתינתן לועדת המכרזים מכות לקבוע זוכה במכרז גם אם הגיש הצעה נמוכה מאומדן שומת השמאי.

5. שינוי מבנה הארגוני של מינהל מקרקעי ישראל:


· במבנה הסטטוטורי הקיים של המינהל יש כדי לערום קשיים על יעילות תפקודו. זאת בשל היותו כפוף למועצת מקרקעי ישראל מחד גיסא, ולכללים ונהלים החלים על משרדי ממשלה מאידך גיסא. לא עלה בידי הועדה להתעמק בסוגיה זו, המצריכה תשומת לב מיוחדת וזמן רב. לכן ממליצה הועדה להקים צוות בין-משרדי בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר, אשר ידון, יבוא בדברים עם קק"ל וימליץ הצעות בדבר מעמדו הסטטוטורי וסמכויותיו של המינהל באופן שייתן מענה לביצוע יעיל יותר של משימותיו כמנהל מקרקעי ישראל בעת הזו.
· באשר למבנה הפונקציונלי, מומלץ כי, הלכה למעשה, המינהל יהיה בנוי משלוש חטיבות: חטיבת השירות, חטיבה עִסקית וחטיבת שמירה על הקרקע. החטיבה העסקית תפעל בשלושה מרחבי פעילות וחטיבת השירות תפעל בסניפים בהתאם לנפח הפעילות שיהיה מעת לעת. מחוזות המינהל יבוטלו.
· מטה המינהל יכלול את האגפים הבאים: כספים, יעוץ משפטי, ניהול וארגון ומערכות מידע.

6. שקיפות ופישוט מדיניות המקרקעין


· המינהל יבצע מיון, איחוד, צמצום וניסוח משפטי נאות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, וכן פישוט ואיחוד נהלי העבודה הפנימיים.
· המינהל יפרסם לציבור את סדר היום ואת הצעות החלטה המובאות למועצת מקרקעי ישראל עם הפצתן לחברי המועצה לקראת הדיונים.

gov