מבצע היוון מוסדות ציבור

בעוד כארבעה חודשים תסתיים שנה ראשונה למבצע היוון  זכויות חכירה במוסדות ציבור,  בה מוקנות הנחות ניכרות למוסדות  ציבור הבוחרים להוון את זכויותיהם.  מדובר במוסדות ציבור הפועלים למטרות דת תרבות חינוך מדע בריאות סעד ספורט ומטרות אחרות, להם חוזה חכירה לא מהוון.

במסגרת המבצע המיועד למוסדות ציבור המצויים במהלך תקופת החכירה הראשונה, יוכלו המוסדות לזכות בהנחה משמעותית בהיוון זכויותיהם ליתרת תקופת החכירה.


מוסדות שיבחרו להצטרף למבצע ההיוון יזכו בהנחה לפי החלק היחסי שנותר לתשלום עד סוף תקופת החכירה:
עד ליום 22/10/04 תינתן הנחה בסך 40% מהסכום שנותר לתשלום
עד ליום 22/10/05 תינתן הנחה בסך 30% מהסכום שנותר לתשלום
עד ליום 22/10/06 תינתן הנחה בסך 20% מהסכום שנותר לתשלוםכיום עומדים דמי החכירה השנתיים המשולמים למינהל על ידי מוסדות ציבור על 2% מערך הקרקע לשנה. שיעור דמי החכירה המהוונים שמשלם המוסד הציבורי למינהל עבור השטחים הציבוריים הם 36.4% לתקופה בת 49 שנה.

ההצטרפות להסדר מותנית בתשלום חובות עבר. ועדה למוסדות ציבור שתוקם על ידי מועצת מקרקעי ישראל תוכל לקבוע זכאות של מוסדות שטרם הוכרו כציבוריים לזכות בהכרה ולקבל את ההנחות בעת היוון זכויותיהם.

מוסדות שיבחרו שלא להוון את זכויותיהם ישלמו את דמי החכירה כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לחוזה שבידיהם.
gov