מבצע היוון מוסדות ציבור

המינהל מציע הנחות ניכרות למוסדות ציבור  שיהוונו את זכויותיהם

מוסדות ציבור הפועלים למטרות דת תרבות חינוך מדע בריאות סעד ספורט ומטרות אחרות, להם חוזה חכירה לא מהוון, יוכלו לזכות בהנחות ניכרות במסגרת היוון זכויות החכירה שעורך מינהל מקרקעי ישראל.

במסגרת המבצע המיועד למוסדות ציבור המצויים במהלך תקופת החכירה הראשונה, יוכלו המוסדות לזכות בהנחה ניכרת בהיוון זכויותיהם ליתרת תקופת החכירה.

דמי החכירה השנתיים המשולמים למינהל על ידי מוסדות ציבור הינם 2% מערך הקרקע לשנה. שיעור דמי החכירה המהוונים שישלם המוסד הציבורי למינהל עבור השטחים הציבוריים הם 36.4% לתקופה בת 49 שנה.

מוסדות שיבחרו להצטרף למבצע ההיוון יזכו בהנחה לפי החלק היחסי שנותר לתשלום עד סוף תקופת החכירה:
עד ליום 22/10/04 תינתן הנחה בסך 40% מהסכום שנותר לתשלום
עד ליום 22/10/05 תינתן הנחה בסך 30% מהסכום שנותר לתשלום
עד ליום 22/10/06 תינתן הנחה בסך 20% מהסכום שנותר לתשלום

ההצטרפות להסדר מותנית בתשלום חובות עבר. ועדה למוסדות ציבור שתוקם על ידי מועצת מקרקעי ישראל תוכל לקבוע זכאות של מוסדות שטרם הוכרו כציבוריים לזכות בהכרה ולקבל את ההנחות בעת היוון זכויותיהם.

מוסדות שיבחרו שלא להוון את זכויותיהם ישלמו את דמי החכירה כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לחוזה שבידיהם.
gov