המינהל ישתתף במימון תכנית אב במ.א. אשכול

100 אלף ₪  היא עלות השתתפותו של המינהל במימון תכנית האב במועצה  אזורית אשכול.

הצורך הדחוף בהכנת תכנית מתאר למועצה נוצר לאור ההתפתחויות המדיניות החלות במרחב הסמוך למועצה וניתוח ההשלכות של התפתחויות אלו על פיתוחה.
התכנית תסייע לקביעת מדיניות לפיתוח ההתיישבות, לפיתוח פרוייקטים ומיזמים תיירותיים וכלכליים העולים חדשות לבקרים על סדר היום, ובהעדרה קיים קושי לקדם וליישם פרוייקטים.
היות ואומדן העלות להכנת תכנית מתאר סטטוטורית למועצה עד לאישורה הוא כ- מיליון ₪
הוחלט לחלק את העבודה לשני שלבים:
1. הכנת תכנית אב.
2. הכנת תכנית מתאר סטטוטורית.

במימון התכנית שעלותה כ- 300 שלף ₪ ישתתפו באופן שוויוני משרד הבינוי והשיכון, המועצה האזורית ומינהל מקרקעי ישראל.
ניהול הפרוייקט יעשה ע"י המועצה האזורית בליווי ועדת היגוי.
gov