מכירת מגרשים במושב נוה איתן

הנדון: הרחבת מושב איתן

במשרדנו התקבלו תלונות על כך כי האגודה מסרבת לקלוט ולהמליץ על מומלצים שאינם תושבי האגודה לקבלת מגרשים בהרחבת המושב.

בבדיקה באתר יד 2 נמצא כי מוצעים למכירה מגרשים בהרחבת המושב וזאת חרף העובדה כי המגרשים המוצעים למכירה כלל לא הוקצו ל"למוכר", ברי כי "מכירת" זכות זו הינה בגדר "כספים אסורים".

קודם שהרשות תקבע עמדתה לסוגיה זו, הנכם נדרשים בזאת להמציא אלינו בחוזר וזאת בתוך 30 יום מהיום את המסמכים הבאים:

  1. רשימת המומלצים אשר עברו הליך קבלה עד אותו מועד, התקשרו עם האגודה ושילמו הוצאות פיתוח, ככל ששולמו, ואת סכום דמי הפיתוח ששולמו לאגודה;

  2. מכתב מאת כל אחד מהמומלצים בו יודיע האם התקשר עם קבלן מבצע או עם כל גורם אחר לרכישת שירותי בניה ו/או שירותים נוספים בקשר לתכנון ופיתוח המגרש והאם התקשרות זו הייתה וולונטרית. הודעת המומלץ תגובה בתצהיר אליו יצורף העתק מההסכם עם הקבלן המבצע / נותן השירותים.

  3. פירוט אופן שיווק מגרשי ההרחבה (פרסום בעיתונות, באמצעות המועצה האזורית, גורם משווק), לרבות פירוט של הגורם המשווק ככל שהשיווק נעשה שלא באמצעות האגודה.

  4. העתק מהסכם ההתקשרות של האגודה עם הגורם המפתח.  

     

לאחר קבלת המסמכים כאמור, תוזמן האגודה לפגישה אצל מנהל המרחב ויועמ"ש במרחב לצורך שמיעת עמדתה.

gov