רשויות מקומיות לא יפקיעו קרקעות לצורכי ציבור

רשויות מקומיות לא תוכלנה  עוד להפקיע קרקעות לצורכי ציבור מהמינהל  אלא  במקרים  חריגים
 

​בהסתמך על חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, לא יאפשר מינהל מקרקעי ישראל לרשויות מקומיות להפקיע לצורכי ציבור מקרקעי ישראל המנוהלים על ידו. המינהל יחכיר לרשויות המקומיות את הקרקעות המיועדות לצורכי ציבור בדמי חכירה סמליים, כפי שנקבע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

בחוות דעתו הנחה היועץ כי יש למצות הליכים בין המינהל לרשויות על מנת להגיע להסכמים שתכליתם חתימת הסכם חכירה והימנעות מהפקעה, למעט עת מדובר בקרקעות האמורות לשמש כדרכים או במקרים של קרקעות מרובות בעלים.

עפ"י הנחיה זו הוכנו במינהל חוזי חכירה מתאימים ובימים אלה נערכים במינהל לחתימת חוזים עם הרשויות המקומיות ביחס למגרשים המיועדים לצורכי ציבור.

באשר למקרים של מחלוקת בין המינהל לרשות מקומית בשאלת הצורך בהפקעה קבע היועץ כי במידה ולא מושג הסכם תוך פרק זמן קצוב, יש לקבוע מנגנון לבירור והכרעה, שיכלול את הממונה על המחוז הרלוונטי במשרד הפנים, את מנהל המחוז הרלוונטי במינהל מקרקעי ישראל ואת נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל.

פורום זה יכריע במחלוקת באשר לאפשרות החכירה ולתנאיה.

gov