הודעה לבעלי נחלות במושבים

לידיעת האגודות ובעלי הנחלות במושבים

  1. מובא בזאת לידיעת האגודות ובעלי הנחלות במושבים כי ניתנת אפשרות להפריד מגרש של יחידת מגורים  אחת מחלקה א' של  הנחלה.
  2. הדבר כרוך בין היתר בהכנה ובאישור תכנית מפורטת נקודתית ובתשלום דמי חכירה מהוונים.
gov