צעדים לסיוע להתאוששות משק הנדל"ן

אושרה שורת החלטות שנועדו לסייע בהתמודדות משק הנדל"ן עם המשבר הכלכלי

שורת החלטות מועצה חדשות נכנסו לתוקף לאחר חתימתן על ידי שר הבינוי והשיכון מר זאב בוים ושר האוצר מר רוני בראון. ההחלטות משקפות את התגייסות מועצת מקרקעי ישראל לקביעת מדיניות מקרקעין לסייע למשק בתקופת משבר הן באמצעות מתן הקלות והנחות והן באמצעות קיצור הליכים שיניעו את משק הנדל"ן. מנהל מינהל מקרקעי ישראל הנחה את עובדי המינהל ליישם את ההחלטות במהירות וביעילות, על מנת להביא לידי ביטוי שורת הצעדים, שנועדו לאפשר בניה ופיתוח תשתיות במשק בעיקר בתקופה זו. מנהל המינהל סבור, כי בעת משבר עולמי, יכול ענף הנדל"ן להיות זרז להאצת הפעילות במשק, וכי על המינהל ועובדיו להפחית את הנטל הבירוקרטי ובכך לסייע לענף ולמשק.
להלן ההחלטות לפי נושאים:

 

הנחות והקלות:

הנחות לחיילי מילואים – מספר החלטה 1175

עוטף עזה ושדרות- מספר החלטה 1172

קו תפר- מספר החלטה 1173

התמודדות עם מצב משק הנדל"ן ומתן כלים להאצת הבנייה


מכרזים לבניית דירות להשכרה מספר החלטה 1171

פריסת תשלומים בהקצאת קרקע לתעסוקה- מספר החלטה 1168

פרסום מכרזים - מספר החלטה 1167

הקצאות קרקעות בנות רישום- מספר החלטה 1169

משקי עזר- החלטה מס'- מספר החלטה 1178

התמודדות עם מצב משק המים

תנאים להחכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה -מספר החלטה 1170


ניתן לעיין בהחלטות באתר המינהל. להלן תקציר ההחלטות:

הנחות והקלות


הנחות לחיילי מילואים - מספר החלטה 1175
הנחות בקרקע לחיילי מילואים - בהסתמך על החלטת ממשלת ישראל שהתקבלה לפני כשנה, ועל סעיף 20 לחוק שירות מילואים תשס"ח 2008 (הקובע כי הממשלה או גוף ציבורי רשאים לתגמל חיילי מילואים או לנקוט פעולות שיש בהם הבעת הוקרה כלפיהם, בהתחשב בתקופה בה שירותו במילואים), החליטה המועצה להעניק עדיפות, בתנאים מסוימים, לחייל מילואים פעיל ברכישת זכויות במקרקעין, במסגרת מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל. המועצה החליטה לתגמל את חייל המילואים הפעיל בדרך של מתן הנחה בשיעור התשלום בעד קרקע המוקצית בדרך של הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז. מאחר שמוצע להחיל את ההנחה בכל הארץ, שיעור ההנחה יוגבל לתקרה של 50 אלף ₪. חייל מילואים פעיל הוא זה הנמנה על מערך המילואים של צה"ל ושירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה קלנדארית במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה או לפחות 80 ימי מילואים במשך התקופה.

עוטף עזה ושדרות - החלטה מספר 1172:
הארכת תוקף פטור מתשלום עבור הקרקע בישובי קו עוטף עזה ושדרות רבתי. לאור המשך המתיחות באזור ישובי קו עוטף עזה ושדרות רבתי, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להאריך בשנה נוספת את הפטור מתשלום עבור הקרקע בישובים באזורים אלו המוגדרים ישובי קו עימות.
המועצה החליטה כי תתקבלנה כל הבקשות להקצאת קרקע בתנאים אלו שיוגשו עד 31.12.09.

אורכה במתן הנחות בהקצאת קרקע ביישובי קו התפר - החלטה מספר 1173
במגמה להמשיך ולחזק את יישובי קו התפר ובמטרה לעודד התיישבות, מוצע להאריך את מתן הנחה בתשלום דמי החכירה המהוונים, בהקצאות קרקע למטרת מגורים ביישובי קו התפר, אשר החלו בהפניית מועמדים למינהל עד לא יאוחר מיום 31.12.07 . שיעור התשלום המופחת בהחלטה זו יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.09 או עד לאישור אזורי עדיפות לאומית על ידי הממשלה, המוקדם מביניהם.

התמודדות עם מצב משק הנדל"ן ומתן כלים להאצת הבנייה

מכרזים לבניית דירות להשכרה - מספר החלטה 1171
הקלות במכרזים לבניית דירות להשכרה- מועצת מקרקעי ישראל אישרה תיקון של החלטה קודמת שקבעה תנאים להשתתפות במכרזים לבנייה להשכרה. המועצה קבעה כי יבוטל תנאי הסף הדורש מהמשתתף במכרז להציג נתונים בדבר חוסנו הפיננסי בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי המינהל ומשרד הבינוי והשיכון בכל מכרז, מאחר ועל פי חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז- 2007, לא נקבע תנאי כזה

פריסת תשלומים בהקצאת קרקע לתעסוקה - החלטה מספר 1168
תתאפשר פריסת תשלומים בהקצאת קרקע לתעסוקה -מועצת מקרקעי ישראל אישרה כי במסגרת הצעדים להתמודד עם משבר האשראי תינתן ליזמים גם האפשרות לפריסת תשלומים בהקצאות קרקע לתעסוקה. הקלה זו, כך מקווים, תסייע ליזמים במצב של מחנק אשראי. כיום נדרשים חוכרי קרקע, הזוכים במכרזי קרקע לתעסוקה, לשלם את מלוא דמי החכירה המהוונים בתוך 30 יום ממועד אישור העסקה.
ההחלטה תהיה בתוקף לתקופה בת שנתיים על פי כללים שיקבעו על ידי הנהלת מינהל מקרקעי ישראל.

פרסום מכרזים החלטה מספר 1167
תמריצים לניגשים למכרזים בירושלים ובאזורי עדיפות - הנהלת המינהל הוסמכה על ידי המועצה לאפשר הפחתה של מחיר המינימום מעבר ל 50% מערך הקרקע במקומות בהם מחירי הפיתוח גבוהים מ 50% מערך הקרקע המפותחת. במקרים אלו מחיר המינימום יגזר מהאומדן הכולל לקרקע מפותחת ובלבד שלא יפחת מגובה הוצאות הפיתוח. הפחתה זו תתאפשר רק בתנאי שהיו במכרז לפחות שלוש הצעות כשרות.

הקצאות קרקעות בנות רישום - החלטה מספר 1169
רישום קרקע על שם הקונה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה שינוי במדיניות הקצאת הקרקעות כך שהחל מינואר 2010 , מחצית מהקרקעות שמקצה המינהל יהיו כאלה שהושלמו לגביהן הליכי הפרצלציה והן נרשמו כחלקות נפרדות בלשכת רישום המקרקעין. החל משנת 2011 יקצה המינהל רק קרקעות שהושלמו לגביהן תהליכי הפרצלציה. החלטה זו לא תחול על קרקע חקלאית.
משמעות הדבר שהזכויות בקרקע תירשמנה על שם הזוכה, מיד לאחר שיחתום על חוזה עם המינהל וישלם את מלוא התמורה בגין הזכויות
 
משקי עזר - החלטה מס' 1178
המינהל מוכן לותר על סעיף ההשבה בעת שינוי ניצול ויעוד במשקי עזר
העברת זכויות במשק העזר תחוייב בתשלום דמי הסכמה למינהל ודמי חכירה שנתיים בשווי אחוז אחד משווי הקרקע של משק העזר . ניתן לבצע היוון של תשלום דמי החכירה בתמורה לתשלום בשיעור 5.5 אחוז משוי הקרקע. ההיוון יתבצע על השטח המיועד למגורים ביעוד סטטוטורי. על יתרת השטח החקלאי ייחתם חוזה לעיבוד חקלאי ארוך טווח. העברת זכויות במשק עזר הכלול בחוזה משבצת של אגודת מושב תתבצע בין היתר בכפוף לחתימת חוזה ישיר עם בעל הזכויות. בעת ביצוע שינוי ויעוד וניצול יוותר המינהל על סעיף ההשבה המופיע בחוזה ויאפשר מימוש היעוד החדש על ידי בעל הזכויות עפ"י התנאים בהחלטה זו ובין היתר בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא בהתאם לאזור העדיפות. במקרים בהם ישולם היטל השבחה ניתן יהיה לקזז תשלום זה מהתשלום עבור ההיוון, כאשר התשלום למינהל לא יפחת מ 51% משווי הקרקע .
במקרים בהם שולמו דמי חכירה שנתיים במשך חמש שנים לפחות לפי אחוז אחד מערך הקרקע לשנה, יהיה שיעור התשלום 86% או 46% בהתאמה או ששיעור התשלום יפחת ב-5%.

התמודדות עם מצב משק המים

תנאים להחכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה – החלטה מספר 1170
מפעלי מים והתפלה יבוצעו על ידי יזמים שיזכו במכרזים בשיטת B.O.T- כחלק מהמאמצים לקידומו שמירתו ופיתוחו של משק המים בישראל, מבקשת מועצת מקרקעי ישראל לעודד הקמת מפעלי מים והתפלה ואישרה בישיבתה זו כי הקמת מפעלי ההתפלה והמים תבוצע ע"י יזם שזכה במכרז בשיטת B.O.T. (בנה-הפעל-העבר). המועצה קבעה כי הליך הקצאת הקרקע יעשה למשרד ממשלתי ל 49 שנה והיזם שיזכה במכרז הB.O.T יהיה במעמד של בר רשות מכוח ההסכם שבינו למשרד הממשלתי.​​

gov