איוש נחלות פנויות באזור עדיפות א'

הנהלת המינהל   אישרה   לאחרונה איוש נחלות פנויות במושבים באזור עדיפות א', אשר שווי הנחלה בהם כולל פיתוח  אינו עולה על 100,000$,   זאת עד לאישור הצעה כוללת בנושא איוש הנחלות הפנויות ברחבי הארץ

ההחלטה התקבלה לאור פניות של הרשות לפיתוח הנגב למינהל על מנת שיאפשר איוש נחלות באזורים בהם מחיר הקרקע נמוך, על מנת לעודד התיישבות של צעירים המבקשים להתיישב בנגב ולעסוק בחקלאות, בהיותם פוטנציאל רב ערך לפיתוח חקלאות בקרקעות הנגב.

ההחלטה האחרונה התקבלה על רקע החלטת מינהל קודמת 1046 אשר הקפיאה באופן זמני איוש נחלות פנויות במושבים בכל אזורי הארץ, למעט אזור קו עימות עד לגיבוש עמדת המינהל בנושא והבאתו לדיון במועצת מקרקעי ישראל.

ההחלטה להקפיא את איוש הנחלות הפנויות נבעה מחוסר השיויון שנוצר בין הקצאת מגרשים בהרחבות ישובים חקלאיים, שנעשתה בתמורה מלאה לבין הקצאת נחלות פנויות שנעשתה ללא תשלום.

במקביל קבעה הנהלת המינהל כי מקרים חריגים של בקשות לאיוש נחלות פנויות או לאישור תכנית ליצירת חלקות א' לנחלות לא מאוישות באזור עדיפות ב' יובאו לדיון בהנהלת המינהל לאחר קבלת עמדת המחוז ועמדת האגף החקלאי.

כאמור מעתה ניתן יהיה לאייש נחלות פנויות העומדות בתנאים שנקבעו באזור עדיפות א' עד לקבלת החלטה מקיפה של המינהל בנושא איוש הנחלות הפנויות בכל הארץ.
gov