הקפאת איוש נחלות פנויות בישובים חקלאיים

המינהל מקפיא איוש נחלות פנויות בישובים חקלאיים להוציא ישובי קו עימות


הנהלת מינהל מקרקעי ישראל תדון מחדש בנושא איוש נחלות פנויותבישובים חקלאיים כדי לגשר על הפער שבין הקצאת מגרשי מגורים בתשלום מלא מול הקצאת נחלות פנויות ללא תמורה למינהל. הכוונה לנחלות לא מאויישות הנכללות במסגרת תקן הנחלות המתוכנן של הישוב החקלאי כפי שאושר על ידי הרשות לתכנון חקלאי. המינהל מקפיא את איוש הנחלות הפנויות להוציא ישובי קו עימות ואינו מאפשר קידום תכנון ליצירת חלקות א' של נחלות לא מאויישות עד לגיבוש הצעה שתאושר במועצת המינהל.

מקרים חריגים של בקשות לאיוש נחלות פנויות או לאישור תכנית ליצירת חלקות א' לנחלות לא מאוישות באזור עדיפות ב' או א' יובאו
לדיון בהנהלת המינהל, לאחר קבלת עמדת המחוז והמלצת האגף החקלאי. בקו עימות ניתן להמשיך לפעול על פי הוראת האגף החקלאי 31.
gov