נמשכה עתירה במצפה נפתוח

נמשכה עתירה של עמותה למען הסביבה שמטרתה הייתה למנוע את דיוני הועדה המחוזית בתכנית 6885 מצפה נפתוח - במגמה לעצור את הליך התכנון עד לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים במועצה הארצית.

מגישי העתירה עמותת "רמות למען הסביבה" באמצעות עו"ד בנג'י היימן טענו כי הועדה המחוזית מנועה מלדון בתכנית מצפה נפתוח.
משמעות דרישת העותרים היא עיכובים בהליך האישור הסטטוטורי של תכניות בכל רחבי הארץ.
עמדת המדינה כי אין כל מניעה לדון בתכניות כאמור במקביל הן במועצה הארצית והן בועדה המחוזית ובתנאי שקיימת הכפפה בין התקדמות התהליך במחוזית להתקדמות התהליך במועצה הארצית, ואין כל חובה לדון בתכניות באופן לינארי. בית המשפט המחוזי בירושלים הבהיר שהעתירה מוקדמת ואינה מעלה פגם בהליך הסטטוטורי והפנה את העותרים תחילה למיצוי ההליך הסטטוטורי באמצעות הגשת התנגדות.
לאור המלצת בית המשפט נמשכה העתירה ע"י העותרים ובהתאם לכך ממשיכה הועדה המחוזית בהליכי ההפקדה ועל העמותה יהיה להביע עמדתה בדרך של הגשת התנגדות.​

gov