ישיבת ועדת המשנה 21.7

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, בראשותו של שלמה גרבץ יו"ר עמית של הקק"ל קיבלה בישיבתה מהיום יום א', 21 ביולי 2002, את ההחלטות הבאות:

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, בראשותו של שלמה גרבץ יו"ר עמית של הקק"ל קיבלה בישיבתה מהיום יום א', 21 ביולי 2002, את ההחלטות הבאות:
1. הוספת ישובים לרשימת הישובים שזכאים להנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובי קו התפר:
ועדת המשנה נדרשה לעניין בהתאם להחלטת המועצה מיום 24.6.02
הוספת הישוב שער אפרים לרשימת 32 הישובים שאושרו בישיבתה האחרונה של מועצת מקרקעי ישראל, מה- 24.6.02, על רקע מצבו הבטחוני המיוחד של הישוב.
ישובים נוספים שאושרו בישיבתה הקודמת של הועדה הם: צור נתן, (לא כולל את הישוב בהרחבה- צור יצחק ) ובית גוברין. בסך הכל כוללת רשימת ישובי קו התפר, הזכאים להנחות בקרקע, 35 ישובים ואלו הם: מירב, מלכישוע, מעלה גלבוע, מגן שאול, רם און, גבעת עוז, ברקאי, מגל, מי עמי, מצר, בחן, יד חנה, ניצני עוז, שער אפרים, אייל, צור יגאל, נווה מיכאל(רוגלית), נחושה, בית גוברין, אמציה, שקף, כרמים, סנסנה, שומריה, הר עמשא, ארז, נחל עוז, ניר עוז, ניר עם, אבשלום, חולית, כיסופים, כרם שלום, ניר עוז, סופה, עין השלושה ההחלטה תהיה בתוקף למשך שלוש שנים מקבלתה.
הערה: על ההחלטה המאשרת את ההנחות ביישובי קו התפר חתם יו"ר המועצה, אולם שר האוצר, שחתימתו נדרשת אף היא כדי ליתן תוקף להחלטה, טרם חתם על ההחלטה ועל כן אין ההחלטה בתוקף. יש לציין כי הממשלה קיבלה ב- 30.7.02 החלטה המבטלת את כל מתן ההנחות בקרקע ומורה למינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל החלטה ברוח זו עד ליום 30.10.02
2. זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות של נחלה במושב:
בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבגץ עמיר דרורי כי מועצת מקרקעי ישראל וועדותיה ידונו בשאלת זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות נחלה במושב, ולאחר שהוסמכה לכך ע"י המועצה, דנה ועדת המשנה בנושא והחליטה להמליץ למועצת מקרקעי ישראל כי בכל הנוגע למינהל לא תבוטל זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית לנחלתו עם הפסקת חברותו באגודה, ואולם יחד עם זאת לא תשונה המתכונת החוזית בין המינהל לבין האגודה והמתיישב. הפסקת החברות באגודה לא תזכה את המתיישב במעמד שונה שיחייב את המינהל לחתום עימו חוזה חכירה נפרד ביחס לנחלתו עם פרישתו מהאגודה, אלא רק במועד בו יחתם חוזה חכירה לחברי האגודה. עד אותו מועד יבואו זכויותיו לידי ביטוי בחוזה השכירות התלת שנתי.
בהמלצותיה כותבת הועדה כי שטח הנחלה של המתיישב שחדל להיות חבר אגודה יהיה זהה לזה של בעלי נחלה שימשיכו להיות חברי אגודה. כמו כן המליצה הועדה כי העברת זכויות בנחלה של מי שהפסיק להיות חבר באגודה תותלה בהסכמת האגודה לרוכש הפוטנציאלי ובלבד שהסכמת האגודה לא תותנה בדרישה לתשלום לאגודה.
בסוגיית שינוי יעודה של קרקע בחלקות עיבוד למטרת מגורים, המליצה הועדה כי האגודה לא תהיה רשאית ליזום שינוי יעוד בחלקות עיבוד, ללא הסכמתו בעל הנחלה שפסק להיות חבר באגודה השיתופית , אלא אם מדובר בשינוי יעוד שנועד לצורכי הישוב.
ברשימת ההמלצות שהגישה הועדה מופיעה המלצה לחייב את האגודה להעמיד לרשות בעלי הנחלות קרקע לעיבוד חקלאי בהתאם למכסת הקרקע שנקבעה לנחלה באותו הישוב במסגרת המשבצת.
כן המליצה הועדה לקדם את ניסוח חוזי החכירה החדשים למושבי העובדים ולכפרים השיתופיים וכי על הנהלת המינהל לפעול בהקדם לקידום הנושא.
ההמלצות תוגשנה למועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.
3. שלמה גרבץ, היו"ר היוצא של ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, ביקש למנות תחתיו את חיים כהן, חבר הועדה וסגן יו"ר דירקטוריון קק"ל, לתפקיד יו"ר הועדה עד למינוי יו"ר קבוע על ידי המועצה.
gov