נושאים על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל

להלן נושאים על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל בישיבה הקרובה ביום שלישי 4 בפברואר 2003


1.     זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות של נחלה במושב (בג"צ אמיר דרורי).

2.     ניוד זכויות עיבוד בקרקע חקלאית-הארכת תוקף ההחלטה.


3.     החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.

4.     הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית.


5.     תנאים להקצאת קרקע במגזר החקלאי (הוראת שעה).(דיון חלופי בהיעדר החלטה לנושאים 4,3).

6.     היוון מגרשי מגורים במיגזר החקלאי.​
gov