החלטות המועצה מה- 29.6

מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של מ"מ ראש הממשלה מר אהוד אולמרט,קיימה אמש דיון בן חמש שעות בהוראות המעבר להחלטות 717, 727,737, זאת בהמשך לפסק דינו של בית המשפט העליון ותוך שהיו בפניה דוח ועדת זכאי, דוח הועדה בראשות משה ניסים עמדת היועץ המשפטי לממשלה ותגובת עו"ד משה ניסים לעמדה זו.

המועצה דנה אחת לאחת בהוראות השונות שקבעה ועדת ניסים והכניסה בהם שינויים, חלקם מהותיים.
בכל הנוגע להוראות המעבר של החלטה 727 השאירה המועצה על כנה את החלטת ועדת ניסים לפיה לא תינתן משמעות לתוספת אשר נכללה בהחלטות המינהל החל מ 1998, לפיהן אושרו העסקאות בהתאם להחלטה זו "או כל החלטה שתבוא במקומה".
המועצה, שלא כועדת ניסים, לא הכירה בחתימת המינהל על התכנית כבסיס מספיק על מנת שיוכר אינטרס הסתמכות וכן הקשיחה דרישות נוספות כגון עמידתה על אישור המינהל לפעולה על פי ההחלטות כתנאי סף לתחולתן ועל הסכמת המינהל בכתובים להתקשרות עם יזמים.
כן לא הכירה המועצה בעובדה שויתור או התחייבות של החוכר להחזיר קרקע ישמש בסיס מספיק להחלת ההחלטה.

המועצה גם הוסיפה לדרישות שנקבעו בועדת ניסים לפיהן היה די בהגשת תכנית לועדה מחוזית ב- 15.8.01 החוכר יזם או פעל לקידומה והשקיע כספים כתנאי לתחולה, והוסיפה דרישה כי התכנית נדונה בועדה מחוזית או בועדות המשנה שלה.
כך גם נהגה המועצה בכל הנוגע להחלטה 717 .
ביחס להרחבות ישובים 737 קבעה המועצה כי בניגוד לאמור בדוח ועדת ניסים יש לעמוד על קיום תכנית מאושרת ותקפה כתנאי להחלת חלופות המופיעות בה.ואף קיצרה את לוח הזמנים שנקבע למימוש עסקאות על פי החלטה זו באופן בקו העימות תאושרנה עסקות שתמומשנה עד 30.6.06 ובשאר הישובים עד 31.12.04.
עם זאת המועצה הסתייגה מחלק ניכר מהמלצות והסתייגויות היועץ המשפטי לממשלה. עמדת היועץ הוצגה באופן מפורט יותר, בכל הנקודות, ע"י היועצת המשפטית של מינהל מקרקעי ישראל. המועצה לא הצביעה בעניין המלצות ועדת ניסים להקים ועדת ערר בראשות שופט בדימוס כדי לדון במקרים חריגים.​

gov