ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

בישיבת המועצה הקרובה שתתקיים ביום שלישי ה- 2 לספטמבר ידונו הנושאים הבאים:


1. הוראות המעבר להחלטות המועצה 737,727,717, עדכון ודיון בהצעת נוסח מתוקן מס. 2.
2. קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית המשך דיון.
3. הסכם בין חברות המלח למינהל בהתייחס לקרקעות המוחזקות בידי חברות המלח באילת ובעתלית.
4. עקרונות להסדר בין המינהל לבין חברת בזק בדבר המקרקעין שבמחלוקת- אשרור בהחלטה את הדיווח אשר מסר המינהל למועצה בישיבתה מיום 9.6.03.
5. תקנון עבודת המועצה.
6. דמי חכירה מהוונים למוסדות ציבור.
7. עקרונות למדיניות מינהל מקרקעי ישראל בהחכרת קרקע בתנאי חכירה למטרת מגורים ותעסוקה-תיקון החלטה מס' 833.

gov