סדר יום לישיבת המועצה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ב 29 ביוני 2003
יידונו נושאים שהיו על סדר יומה של המועצה בישיבתה הקודמת, אך הדיון בהם לא הסתיים:

​1.     הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737.
2.     החלטה בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת
3.     קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית.
4.     העברת זכויות ושינוי יעוד או ניצול בנכסים שהוחכרו למטרות ציבוריות בפטור ממיכרז.
5.     תקנון נוהל לישיבות המועצה.

gov