החלטות מועצת מקרקעי ישראל מישיבתה האחרונה

עיקרי ההחלטות שהתקבלו בישיבת  מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר מר משה כחלון

ההחלטות תאושרנה לאחר חתימתן כדין על ידי שר האוצר, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

רפורמה בניהול מקרקעי ישראל

במהלך הדיון במועצה הועלו סוגיות מורכבות והוחלט להעלות בשנית את הנושא בישיבת המועצה הקרובה. עד לקיום דיון מעמיק בנושא תפעל רמ"י בהתאם להחלטה שקדמה לה 1185.

הדיון התקיים בין השאר בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בעניין החלטה שהתקבלה בחודש יולי 2014 שעניינה הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל, ואשר טענה שיש בהחלטה פגיעה בעקרונות כללים של צדק חלוקתי נערכה חוות דעת כלכלית במטרה להציג אומדנים של אובדן הכנסה הכולל מול שווי ההטבה לחוכרים ובעקבותיה התקיים דיון במועצה .

דיור בהישג יד

המועצה קיבלה החלטה בנושא ההגרלות וקבעה כללים שנועדו להגדיל את סיכויי הזכייה של הנרשמים המקדימים ולתת לנרשמים אלו וודאות.
על פי ההחלטה יחלקו את הנרשמים לפרוייקט ל- 2 סדרות, כאשר ככלל, ההגרלות בשלב זה יהיו פתוחות לנרשמים בסדרה הראשונה בלבד, תוך שהנרשמים בסדרה הראשונה, יידרשו להירשם להגרלה אחת לפחות בשנת 2016 על מנת להישאר בסדרה הראשונה.
בנוסף, הזכאים בסדרה הראשונה יקבלו זכות לוותר עד פעמיים על זכייה. אם יוותרו בפעם השלישית יועברו לסדרה השנייה.
עוד נקבע כי על מנת לתת מענה למקרים בהם לא נרכשו על ידי זוכים בהגרלה והזכאים ברשימת ההמתנה מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז נקבע כי הזוכה במכרז יהיה רשאי, באישור מוקדם של משרד הבינוי והשיכון, למכור את יתרת הדירות שלא נמכרו כאמור, לחסרי דירה או למשפרי דיור, בתנאים ובמחיר שנקבעו במכרז. זאת בתום שנה מיום קיום ההגרלה, ולאחר שהותר לזוכה במכרז למכור את יתרת הדירות.

המועצה גם אישרה את יוזמתו של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר משה כחלון לתוספת תקציבית של 100 מלש"ח שתאפשר הגדלת היצע הדירות בשוק באמצעות רכישת קרקעות פרטיות וקרקעות ששווקו ליזמים אך טרם נבנו ושווקו לציבור, כנגד התחייבותם לשווקם במסלול מחיר למשתכן. בהחלטה זו יש כדי להגדיל את מאגר הדירות בפרויקט מחיר למשתכן ולתמרץ את החוכרים להשיב מקרקעין למגורים לידי הרשות. 

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע

במסגרת ההנחות הניתנות בקרקע להקצאות בישובים באזורי עדיפות שונים קבעה המועצה תקרות למתן ההנחות: מטרת מחיר התקרה למנוע מצבים של הנחות משמעותיות בישובים בהם ערכי הקרקע גבוהים במיוחד גם אם הם באזורי עדיפות לאומית
מחיר התקרה מתייחס לערך הקרקע, לא כולל פיתוח ולא כולל מע"מ ליחידת דיור, או לחילופין למ"ר כשמדובר בעסקות אחרות .

במגורים מחיר התקרה עלה לגובה של 450,000 ₪ ליחידת דיור- עלייה של 100,000 ₪ ביחס למה שהיה נהוג עד כה.
בתעשייה עלתה התקרה מ 300 ₪ למ"ר , כפי שהיה נהוג עד כה, ל 400 ₪ למ"ר
ובירושלים מ 1000 ₪ עלתה התקרה ל 2,500 ₪ למ"ר.
במסחר עלתה התקרה למ"ר מ 250 ₪ ל 300 ₪ למ"ר

החלטה מס' 1480

הנחות בקרקע לחיילי מילואים

בהמשך להחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 3976 (מיום 29.6.2016), אישרה מועצת מקרקעי ישראל מתן הקלות לחיילי מילואים בקבלת הנחות ברכישת קרקע למגורים בבניה נמוכה.

כמו כן, נוכח הסכם פשרה (בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית) והצעה שהוגשה בפני המועצה, שיעור ההנחה המקסימלי, נקבע באופן שלא יעלה על 50,00 לא כולל מע"מ.

רשות מקרקעי ישראל תפרסם בימים הקרובים לציבור חיילי המילואים את ההקלות, ותאפשר לחיילי מילואים שרכשו בעבר (עד 7 שנים) קרקע למגורים בבניה נמוכה ועומדים בתנאי הזכאות לקבל החזר כספי, והכל כפי שיפורסם.

החלטה מס' 1485

מועצת מקרקעי ישראל אשרה את יוזמת השר כחלון לביטול עסקה עם חוכר שמחזיק קרקע למגורים מבלי לבנות עליה

מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר, משה כחלון אישרה החלטה ולפיה רשות מקרקעי ישראל תהא רשאית, לאחר שימוע, לבטל עסקת חכירה עם יזם שמחזיק בקרקע עליה ניתן להקים 100 יח"ד ויותר, אם לא עמד בלוח הזמנים שנקבע.

כחלק מהמאבק המתמשך בעליית מחירי הדירות בארץ, הנובעות בין השאר ממחסור בקרקעות זמינות לשיווק, בא התיקון המוצע לקבוע כי מדיניות רשות מקרקעי ישראל הינה למנוע אגירת קרקעות בידי גורמים פרטיים מבלי שהשלימו את הבניה, בהתאם לתנאי ההסכם עם הרשות ולבטל הסכמי חכירה וחוזי פיתוח ככל שהופר ההסכם.

על פי ההחלטה החדשה, בכל הנוגע להקצאת קרקע ביעוד למגורים, הוחלט כי במקרה בו לא עמד היזם במועדים הנקובים בהסכם להשלמת הבניה, הנהלת הרשות תהיה רשאית, במקרים חריגים, לאשר ליזם ארכה, בכפוף לאמור בתנאי ההחלטה. ביטול עסקה של בעל הסכם לבניית מעל 100 יחידות דיור שלא עמד בלוח זמנים לסיום הבניה, יתבצע בכפוף לשימוע.

התיקון המוצע קובע את מדיניות הרשות לפיה יש לעמוד במועד השלמת הבניה אשר נקבע בהסכם הפיתוח או חוזה החכירה. בתיקון נקבעו כללים דומים לביטול הסכמי חכירה והסכמי פיתוח, בוטלה האבחנה בין מקרקעין אשר הוקצו בפטור ממכרז לבין מקרקעין אשר הקצאתם הייתה במכרז.

התיקון שומר על האיזון כפי שהיה בהחלטה הקודמת ומאזן נכונה בין קשיים אובייקטיבים בקידום תכנון ויישום של מיזמים בהיקף נרחב מחד ובין אי ניצול המקרקעין לצרכים שלשמם הוקצו, בכך שהוא ממשיך לאפשר מתן ארכה שמוגבלת בזמן, בכפוף לאמור בתנאי ההחלטה.

מועצת מקרקעי ישראל, בראשות השר משה כחלון, אישרה את יוזמת השר אריאל להסדרת ההתיישבות הבדואית בביר הדאג' 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תכנית כוללת להסדרת ההתיישבות הבדואית בביר הדאג' וביטלה את ההתניה שנקבע בעבר לפיה מתן ההטבות לתושבי ביר הדאג' יותנה בהסכמת לפחות 390 תושבים לעבור מהמקום הקודם אל היישוב החדש. 
 
במסגרת התוכנית, שיזמה הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בראשות המנכ״ל יאיר מעיין, וקיבלה את ברכתו של השר הממונה, אורי אריאל, בוטלה הגבלת מינימום מצטרפים ליישוב החדש ויתאפשר שיווקם של כ-900 מגרשי מגורים ונחלות חקלאיות. בסך הכל יבנו כ-1,300 יחידות דיור, כך שתושבי ביר הדאג׳ יוכלו להסדיר התיישבותם כחוק ולבנות בתי קבע ביישוב.
 
המהלך יוביל להסדרת התיישבותם כחוק של תושבי ביר האדג'. במקביל לקידום התוכניות, תמשיך הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בעבודות לפיתוח היישוב וקידום התשתיות החיוניות, לרווחת התושבים.

החלטה מס' 1486

הצעה 650 תיקון החלטה - 1454 תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון – שהינם בני מיעוטים בישובי מיעוטים

המועצה אישרה החלטה בה יוקצו מגרשים למשרתי כוחות ביטחון שהם בני מיעוטים בישובי מיעוטים במרכז הארץ בשיעור של 30% מערך הקרקע ועד סכום של 150 אלף ₪ הנמוך מביניהם. ערך הקרקע יקבע לפי מלא זכויות הניצול הקבוצות בתכנית שבתוקף החלה על המקרקעין.


הישיבה התקיימה ב 5 לספטמבר 2016.
gov